Szanowni Państwo!

Gratulujemy Pani Dyrektor Katarzynie Mściwujewskiej otrzymania nagrody Burmistrza Dzielnicy Mokotów.     Wyróżnienie przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej jest wyrazem uznania dla zaangażowania i osiągnięć                w budowaniu pozytywnego wizerunku przedszkola.


Wszystkim serdecznie dziękujemy za głosowanie na projekt budżetu obywatelskiego !!! 🙂

Zachęcamy wszystkich Rodziców do głosowania na projekt

budżetu obywatelskiego

Naturalny Plac Zabaw w sercu starego Mokotowa

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/21470?user=

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE

PRZEDSZKOLA NR 69 WARSZAWIE

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Opracowała:

mgr Katarzyna Kaleta

Warszawa 2020

PROCEDURA NR 1

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Przedszkola nr 69 w Warszawie oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

 1. Celem procedur jest:

  1. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19

  2. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej

 1. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące zał. nr 1 oraz codzienne potwierdzanie treści zawartej w OŚWIADCZENIU.

  OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.

 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 4. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.

 5. Wyposaża pomieszczenie do izolacji w zestaw ochronny w skład, którego wchodzi: 1 przyłbica, 1 kombinezon ochronny, 2 półmaski z filtrem FFP2 lub FFP3, co najmniej 10 par rękawiczek.

 6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy z długim rękawem) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

 7. Dopilnowuje, aby w holu głównym przy wejściu umieszczono płyn do dezynfekcji a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, były mydła oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci stanowiące załączniki do niniejszych procedur (umieszczone w widocznych miejscach w placówce) a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik do niniejszej procedury (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji, w przypadku podejrzenia złego samopoczucia, pomiaru temperatury.

 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 3. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni wchodzą wejściami głównymi.

 4. Pracownicy – dostawcy wchodzą wejściem bocznym do przedszkola (od strony kuchni).

 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do niniejszej procedury.

 6. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.

 7. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele:

 • pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu

 • organizują działania dydaktyczno – wychowawcze.

 • wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.

 • instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik do niniejszej procedury, umieszczonej w widocznych miejscach w placówce.

 • przypominają i zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

 • przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu.

 • organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego, tak aby grupy nie mieszały się ze sobą.

 • unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce w sali i w ogrodzie przedszkolnym.

 • sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi, organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.

 1. Personel obsługowy – pomoce nauczyciela, woźne:

 • usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany, książki, puzzle i inne.

 • wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

 • wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.

 • dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.

 • pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.

 • kontrolują przemieszczanie się dzieci pomiędzy szatnią – łazienką – salą pilnując, aby dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.

 • woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

 1. Pracownicy kuchni – kierownik administracyjny:

 • przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania żywienia.

 • wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.

 • oprócz środków higieny osobistej – fartuchów stosują rękawiczki.

 • utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 • po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego i zmywalni.

 • Szef kuchni kontroluje higieniczny odbiór dostaw produktów żywieniowych posiłków. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu dostawczego. Kierownik gospodarczy kontroluje pracę w kuchni.

 • Personel kuchenny i administracyjny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1.

 2. Przekazują telefonicznie istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

 3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

 5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.

 6. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

 7. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.

 8. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

 9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

 10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 11. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik do niniejszej procedury umieszczonej w widocznych miejscach w placówce.

 12. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. W okresie podwyższonego reżimu sanitarnego przedszkole otwarte jest w godzinach 7:00 – 17:00

 2. Maksymalna liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali wynosi 25 (powierzchnia użytkowa sal wynosi od 42 m2 – 44 m2, zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 2-1,5 m2) oraz 2 osoby dorosłe.

 3. Spożywanie posiłków: posiłki dzieci będą jadły w sali zajęć. Posiłki do sali będzie dostarczać wyznaczona woźna oddziałowa do każdej grupy.

 4. Po każdym posiłku stoliki i krzesełka będą dezynfekowane, a naczynia stołowe wyparzane.

 PROCEDURA NR 2

NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, problemy z oddychaniem, kaszel, gorączkę ból głowy i ból mięśni, ból gardła, uczucie wyczerpania, brak apetytu)

 • jest bezzwłocznie odizolowane do tzw. IZOLATORIUM.

 • opiekun bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, kombinezon ochronny, półmaskę z filtrem FFP2 lub FFP3 i rękawiczki.

 • opiekun pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.

 • nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

 • dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, półmaskę z filtrem FFP2 lub FFP3 i rękawiczki.

 • dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112;

 • nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

 1. Rodzice po odebraniu z przedszkola dziecka z objawami chorobowymi, mają obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza;

 2. Zaleca się ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczenia, w których przebywało dziecko z objawami zakażenia.

 3. Dyrektor przedszkola informuje Burmistrza dzielnicy o podejrzeniu zakażenia u dziecka.

 4. Rekomenduje się stosowanie do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu czy należny wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 5. Rodzice dzieci z grupy dziecka i którego podejrzewa się zakażenie zostają telefonicznie poinformowani o zaistniałej sytuacji o poproszeni o odbiór dzieci i ich obserwację.

 6. Dyrektor Informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z burmistrzem dzielnicy podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki bądź czasowej kwarantannie.

 7. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID_19 (duszności, problemy z oddychaniem, kaszel, gorączkę ból głowy i ból mięśni, ból gardła, uczucie wyczerpania, brak apetytu)

 • zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia.

 • dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, półmaskę z filtrem FFP2 lub FFP3 i rękawiczki.

 • dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 1. Dyrektor Przedszkola przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jak jego rodziców lub opiekunów jak i innych domowników oraz odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysyłaniem dziecka do placówki jaki dowożeniem/ doprowadzeniem dziecka do placówki.

 2. Należy zaznaczyć, że mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący i kadrę placówki, może dojść do zakażenia, gdyż cześć przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo. Z tego rodzaju zdarzenia przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

PROCEDURA NR 3

PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 1. Przyprowadzanie dzieci do placówki:

 • tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce.

 • bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki rodzice odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce.

 • pracownik dyżurujący odpowiada za ilość osób w pomieszczeniach szatni, dzieci starsze wchodzą do szatni samodzielnie, w razie potrzeby dziecku pomaga rozebrać się woźna pełniąca w niej dyżur, dziecko idzie do łazienki, gdzie myje ręce a następnie udaje się do sali.

 • dzieci młodsze wchodzą do szatni z rodzicem, w szatni rodzic bez zbędnej zwłoki przebiera dziecko się w strój przedszkolny, woźna odprowadza dziecko do łazienki, gdzie myje ono ręce a następnie do grupy.

 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i rodziców wynoszący 2m.

 • rodzic odprowadza dziecko do drzwi na korytarz, ale nie wchodzi do środka.

 • w pomieszczeni szatni może przebywać w jednym czasie 6 rodziców i dzieci.

 • każdy Rodzic winien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki.

 • w szatni należy zachować bezpieczną odległość między osobami tj. 2 metrów.

 • dzieci przyprowadzane są do godz. 8.30. Po tej godzinie nie będzie możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu w danym dniu. Przedszkole pozostaje zamknięte w godzinach 8.30 – 12.30. Kontakt telefoniczny z przedszkolem pod numerem tel. 228490125

 • na teren przedszkola nie wprowadza się rowerów, wózków, hulajnóg i innych środków transportu.

 1. Odbieranie dzieci z przedszkola:

 • Do odbioru dziecka z przedszkola upoważniony jest tylko Rodzic i osoby przez niego wskazane w oświadczeniu.

 • Rodzic bezwzględnie dezynfekuje ręce, wchodzi do placówki z założoną maseczką. Woźna przyprowadza dziecko do rąk rodzica.

 • w szatni, bez zbędnej zwłoki dziecko starsze ubiera się samodzielnie, młodsze przy pomocy rodzica i opuszcza budynek przedszkolny.

 1. Dziecko powinno przebywać w przedszkolu jedynie liczbę godzin niezbędną do zapewnienia opieki na czas pracy Rodziców oraz ich dojazdu do i z pracy.

PROCEDURA NR 4

PRZEBYWANIA DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

 1. przedszkole zapewnia codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu z uwzględnieniem warunków atmosferycznych i jakości powietrza;

 2. nie organizuje się wyjść i wycieczek poza teren przedszkola;

 3. dzieci mogą korzystać ze sprzętu, który będzie dezynfekowany regularnie. Sprzęt wyłączony z użytkowanie będzie oznaczony taśmą zabezpieczającą;

 4. wyjście na świeże powietrze i powrót do budynku przedszkola odbywa się na zasadzie zmianowości grup;

 5. po powrocie do przedszkola grupy dzieci obowiązkowo myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącej załącznik do niniejszej procedury.

PROCEDURA NR 5

SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI Z RODZICAMI

 1. Rodzic obowiązkowo wypełnia oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1, w którym podaje aktualne dane kontaktowe umożliwiające szybką komunikacje z przedszkolem numery telefonów, maile;

 2. Rodzic zobowiązuje się do odbierania połączeń telefonicznych z przedszkola, systematycznego odczytywania wiadomości mailowych oraz komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola w ciągu całego dnia;

 3. Rodzic zobowiązuje się do stawienia się w placówce po odbiór dziecka w ciągu 30 minut od uzyskania informacji o podejrzeniu zakażenia u dziecka;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.
 3. Procedury wchodzą w życie z dniem podpisania.

Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się przedszkole strefą żółtą lub czerwoną a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

Katarzyna Mściwujewska

Dyrektor Przedszkola nr 69

(podpis i pieczęć dyrektora)

Załącznik nr1

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

Imię i nazwisko dziecka

………………………………………………………………………………..

 1. Deklarowany czas pobytu dziennego dziecka w przedszkolu (od-do)

………………………………

 1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym.

                                   …………………………………………………

                                                                               (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 1. Oświadczam, że nic mi nie wiadomo o tym, aby moje dziecko miało kontakt z osobą zakażoną wirusem Covid -19, a także oświadczam, że nikt z członków najbliższej rodziny dziecka oraz jego otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura, bóle mięśni), w okresie co najmniej 14 dni poprzedzających przyjście dziecka do przedszkola.

                                                                               ..……………………………………………..

                                                                               (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 1. Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.

                                                                                   ……………………………………………

                                                                               (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 1. Zobowiązuję się do przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.

…………………………………………….

                                                                               (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 1. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o stanie zdrowia dziecka oraz wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej dziecka oraz osób w jego najbliższym otoczeniu i rodzinie – w szczególności odnośnie podejrzenia lub stwierdzenia zakażeniem wirusem Covid-19.

                                                                                  …………………………………………….

                                                                              (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 1. Podaję aktualne numery telefonów i adresy e-mail rodziców/opiekunów prawnych i zobowiązuję się do stałej dostępności telefonicznej.

 • Telefon / adres mail Matka/ opiekun prawny

…………………………………………………………………………………………

 • Telefon / adres mail Ojciec/opiekun prawny

 • …………………………………………………………………………………………

 1. Zobowiązuję się do dopilnowania, aby dziecko nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

                                                                                 …………………………………………….

                                                                              (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 1. Zobowiązuję się do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny.

 …………………………………………….

                                                                              (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 1. Jestem świadomy wystąpienia stanu epidemii choroby COVID-19 wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 i ryzyka związanego z przebywaniem w tym czasie dziecka w przedszkolu.

                                                                                       …………………………………………

                                                                               (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

                                                                         Drodzy Rodzice,

w związku z trudnościami w przygotowaniu przedszkola, zgodnie z wytycznymi GIS, do przyjęcia dzieci, w dniu dzisiejszym złożyłam wniosek do Organu Prowadzącego o zawieszenie zajęć w przedszkolu od 6 do 15 maja. O zawieszeniu zajęć zostanie poinformowane Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Z poważaniem
Katarzyna Mściwujewska
Dyrektor Przedszkola nr 69

List Prezydenta m.st. Warszawy skierowany do rodziców przedszkolaków:
SC_MF311-1200430153500
Szanowni Rodzice!
W związku z ogłoszonym w kraju Stanem Epidemii, od 16 marca dzieci nie przychodzą do przedszkola, musicie Państwo zapewnić im opiekę we własnym zakresie.
Dalsze informacje będą Państwu niezwłocznie przekazywane przez Radę Rodziców oraz Wychowawców, a także umieszczane na stronie głównej przedszkola.
2020_03_11_Zawieszenie_zajec_w_przedszkolach_szkolach_i_placowkach_MEN
 • Znakomita kadra pedagogiczna
  Znakomita kadra pedagogiczna
 • Uczymy się bawiąc
  Uczymy się bawiąc
 • Pedagogika zabawy - metodą pracy
  Pedagogika zabawy - metodą pracy
 • Bogate zaplecze pomocy dydaktycznych
  Bogate zaplecze pomocy dydaktycznych