Projekt „EKO-patrioci”

W bieżącym roku w przedszkolu realizowany jest Projekt skierowany do dzieci 6-letnich „Eko Patrioci” autorstwa pań: A. Orzechowskiej i M. Rutkowskiej.

Głównym założeniem projektu jest rozbudzanie szacunku, umiłowania i przywiązania do własnej Ojczyzny poprzez poznanie i pielęgnowanie ojczystej przyrody, podniesienie świadomości dzieci i ich rodziców dotyczącej właściwego oddziaływania na najbliższe środowisko przyrodnicze, jako istotnego elementu lokalnego patriotyzmu.

Główne cele projektu: kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez rozbudzanie zainteresowań światem przyrodniczym, przygotowanie dzieci do roli świadomego i odpowiedzialnego mieszkańca Polski, chroniącego środowisko naturalne. Uświadamianie, że człowiek jest nieodłączną częścią przyrody i środowiska, w którym żyje, wskazywanie na negatywne skutki działań człowieka w środowisku i kształtowanie postaw zapobiegającym takim działaniom. Rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia we własnym kraju.

Realizacja projektu została poprzedzona rozmowami z rodzicami, którzy wyrazili pozytywna opinię o projekcie i zadeklarowali swoją pomoc przy jej realizacji. W trakcie roku szkolnego prowadzone były min. bloki tematyczne: „Polską naturę ratujemy odpady segregujemy”, „W harmonii z naturą”, „Moja Ojczyzna”, „Dzień Drzewa”, „Dobre bo polskie”. Dzieci uczestniczyły w akcji sadzenia drzew, w quizie wiedzy:  „Lokalny ekolog- patriota”, spacerach i wycieczkach, obserwowały przyrodę w różnych porach roku i różnych ekosystemach (las, park), prowadziły patrole ekologiczne sprawdzające stan przyrody w najbliższej okolicy. Odbyło się również spotkanie z leśniczym na terenie Nadleśnictwa Drygały, podczas którego dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat roślin i zwierząt żyjących w obszarach Wielkich Jezior Mazurskich.

         

          

   

Przy współpracy z  rodzicami stale doposażanie były kąciki przyrodnicze oraz zorganizowana została wystawka przyrodnicza „Piękna Polska złota jesień”.

       

W ogrodzie przedszkolnym dzieci i nauczyciele zasadzili róże  w kolorach naszych barw narodowych.