„Szkoła wierna dziedzictwu”- sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji działań w ramach ubiegania się o Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

 1. Planowanie działań w ramach ubiegania się o Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

W roku szkolnym 2019/20 Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej po raz drugi przystąpiło do realizacji działań, mających na celu uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, przyznawanego przez  Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Głównym celem działań było rozwijanie postaw patriotycznych dzieci ich zainteresowań wybranymi regionami kraju, pięknem, różnorodnością krajobrazu, bogactwem fauny i flory, kulturą, tradycją  (muzyka, tańce, stroje, legendy).  Rozwijanie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym. Dzięki zaplanowanym działaniom chcieliśmy zaangażować społeczności lokalną oraz  wzbogacić  ofertę edukacyjną naszej placówki, aby była jak najbardziej atrakcyjna dla naszych wychowanków.

W związku z ubieganiem się o Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, na początku roku szkolnego nauczyciele i rodzice zostali zapoznani z założeniami dotyczącymi uzyskania Certyfikatu. Na podstawie zgłoszonych propozycji, opracowano Plan działań i przystąpiono do ich realizacji. Spośród członków rady pedagogicznej  wyłoniono koordynatora -Panią Jadwigę Wojsław- Barańską oraz członka zespołu- Emilię Słonawską.  W realizację działań włączeni zostali nasi przedszkolacy, pracownicy placówki, rodzice oraz przedstawiciele środowiska lokalnego, łącznie około 300 osób.

Na naszej stronie internetowej www.przedszkolebp.schoolpage.pl powstała zakładka „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, gdzie na bieżąco umieszczane były efekty naszej pracy w postaci zdjęć, dyplomów i certyfikatów. Część realizowanych działań umieszczana była również  na stronie urzędu miejskiego, i  na organizowanych na trenie placówki wystawkach.

Realizacja działań wpłynęła na  pogłębienie wiedzy dzieci na temat  historii i piękna naszej Małej i wielkiej Ojczyzny, zwiększenie aktywizacji dzieci, integrację społeczności lokalnej.

Nasze przedszkole jest bardzo aktywne i dobrze postrzegane w środowisku lokalnym. Corocznie realizujemy szereg programów i projektów o różnym zasięgu, promujących edukację ekologiczną, zdrowotna, artystyczną. Posiadamy  min. międzynarodowy Certyfikat „Zielona Flaga”, Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”, „Przedszkole Talentów”, „Przedszkole Przyjazne Rodzinie” , „Kreatywne Przedszkole”.

Jednym z ciekawych przedsięwzięć była  prezentacja przez naszych przedszkolaków programu artystycznego „Droga do wolności” w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, podczas krajowego zjazdu Piłsudczyków.

Działalność patriotyczna jest jednym z priorytetów naszego przedszkola,  docenioną min. przez Prezydenta Andrzeja Dudę, od którego otrzymaliśmy List gratulacyjny i  Flagę Polski, za realizację międzynarodowego projektu „Piękna Nasza Polska Cała”.

Przedszkole posiada również ryngraf, ufundowany przez Generała Związku Piłsudczyków RP- Stanisława Śliwę, za krzewienie wartości patriotycznych oraz czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 1. Planowanie i realizowanie projektów własnych w ramach ubiegania się o Certyfikat
 2. Realizacja projektu własnego „Eko-Patrioci”

Zespół nauczycieli  w składzie: Anna Orzechowska i Monika Rutkowska  opracował projekt „Eko-Patrioci”, który realizowany był w roku szkolnym 2019/20. Projekt skierowany był do grupy dzieci 6 letnich uczęszczających do placówki.

Głównym założeniem projektu było rozbudzanie szacunku, umiłowania i przywiązania do własnej Ojczyzny poprzez poznanie i pielęgnowanie ojczystej przyrody, podniesienie świadomości dzieci i ich rodziców dotyczącej właściwego oddziaływania na najbliższe środowisko przyrodnicze, jako istotnego elementu lokalnego patriotyzmu.

Głównymi celami projektu było-kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez rozbudzanie zainteresowań światem przyrodniczym, przygotowanie dzieci do roli świadomego i odpowiedzialnego mieszkańca Polski, chroniącego środowisko naturalne. Uświadamianie, że człowiek jest nieodłączną częścią przyrody i środowiska, w którym żyje, wskazywanie na negatywne skutki działań człowieka w środowisku i kształtowanie postaw zapobiegającym takim działaniom. Rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia we własnym kraju.

Osoby zaangażowane-  dzieci 6 letnie, rodzice, nauczyciele, pracownicy przedszkola, pracownicy Nadleśnictwa Drygały,

Przebieg działania: Realizacja projektu została poprzedzona rozmowami z rodzicami, którzy wyrazili pozytywna opinię o projekcie i zadeklarowali swoją pomoc przy jej realizacji. W trakcie roku szkolnego prowadzone były min. bloki tematyczne „Polską naturę ratujemy odpady segregujemy”, „W harmonii z naturą”, „Moja Ojczyzna”, „Dzień Drzewa”, „Dobre bo polskie”. Dzieci uczestniczyły w akcji sadzenia drzew, w quizie wiedzy  „Lokalny ekolog- patriota”, spacerach i wycieczkach, obserwowały przyrodę w różnych porach roku i różnych ekosystemach (las, park), prowadziły patrole ekologiczne sprawdzające stan przyrody w najbliższej okolicy. Odbyło się również spotkanie z leśniczym na terenie Nadleśnictwa Drygały, podczas którego dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat roślin i zwierząt żyjących w obszarach Wielkich Jezior Mazurskich.

Przy współpracy z  rodzicami stale doposażanie były kąciki przyrodnicze oraz zorganizowana została wystawka przyrodnicza „Piękna Polska złota jesień”.

W ogrodzie przedszkolnym dzieci i nauczyciele zasadzili róże  w kolorach naszych barw narodowych.

Projekt umożliwił zintegrowanie społeczności przedszkolnej. Dzięki podjętym działaniom  prowadzone zajęcia były atrakcyjne dla dzieci, prowokowały  do działania i motywowały je do odkrywania, poszukiwania i eksperymentowania.

Link do informacji o projekcie: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=40090

 1. Realizacja projektu własnego „Poznaję mój kraj-moją Ojczyznę”

Projekt „Poznaję mój kraj- moją Ojczyznę” opracowany został przez nauczycielki: Annę Parda, Marlenę Glińską, Emilię Borawską- Jackiewicz, Emilię Słonawską.

Głównym załażeniem projektu było promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich przez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli. Projekt zakładał rozszerzenie treści wynikających z podstawy programowej.

Głównymi celami projektu było: poznanie historii powstania państwa polskiego, poznanie i rozumienie znaczenia symboli narodowych.

 Osoby zaangażowane:   dzieci 4 i 5 letnie z naszej placówki, instytucje działające na terenie miasta, rodzice, pracownicy przedszkola

Przebieg działania: Projekt realizowany był w roku szkolnym 2019/2020. Nauczyciele po dokonaniu analizy wymagań podstawy programowej postanowili rozszerzyć ją o następujące zadania: poznawanie swojej miejscowości (osiedle, miasto, najważniejsze zabytki, poznanie siedziby władz lokalnych- odbywało się to podczas organizowanych wycieczek i spacerów, wizyt w wybranych instytucjach ), czynny udział w kultywowaniu wewnętrznych przedszkolnych tradycji ( „Dzień Przedszkolaka”, „Spotkanie opłatkowe”, „Przedświąteczne warsztaty z rodzicami”). Dzieci poznawały legendy, baśnie związane z powstawaniem państwa polskiego, poznawały regiony naszego kraju. W trakcie różnorodnych sytuacji edukacyjnych poznawały nasze symbole narodowe oraz zasady zachowania, w tym podczas słuchania hymnu narodowego. Zrealizowano bloki tematyczne związane z poznawaniem historii naszego kraju oraz sławnych Polaków, którzy promowali idee niepodległościowe.

Dzięki podjętym działaniom, nastąpił wzrost aktywności przedszkola w zakresie współdziałania z różnymi instancjami lokalnymi. Dzieci wzmocniły poczucie tożsamości regionalnej i patriotycznej.

Informacje o realizacji projektu znajdują się pod linkiem: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=40167

 • „Korespondencyjni Przyjaciele”- realizacja własnego projektów edukacyjnego (poznawanie różnych regionów Polski) opracowanego przez Monikę Murawską- Ślęzak.

Celami głównymi realizowanego projektu była wymiana pocztówek i listów z innymi przedszkolakami na terenie całej Polski, rozwijanie zainteresowań dzieci rożnymi regionami naszego kraju, udział w akcjach charytatywnych, polegających na wysyłaniu kartek do osób chorych, w tym bohaterów narodowych.

Osoby zaangażowane:  dzieci 6 letnie z dwóch grup przedszkolnych, nauczyciele, rodzice, przedszkola z różnych regionów kraju (25 przedszkoli).

Przebieg działania:  W trakcie realizacji projektu, dzieci pisały wspólnie z nauczycielem pocztówki do wybranych przedszkoli z naszego kraju. W kartkach zawarte były informacje o naszej placówce, naszym mieście i rejonie.  Każda przychodząca do przedszkola pocztówka zwrotna, była czytana, dzieci wspólnie z nauczycielami wskazywali na mapie, z którego regionu pochodzi, poznawały informacje na temat ciekawostek związanych z tymi miejscami. Uczyły się tworzyć listy, które w dzisiejszych czasach odchodzą do lamusa, a zastępowane są nowymi komunikatorami typu Messenger, sms. W trakcie roku grupy nawiązały kontakt z 25 placówkami przedszkolnymi.

Dzięki tym działaniom dzieci miały  możliwość promowania własnego regionu, poznawania innych miejscowości, tradycji i kultury jej mieszkańców. Rozwijały zdolności artystyczne, poznawały pracę urzędników pocztowych, uczyły się empatii i otwartości  na potrzeby drugiego człowieka.

Informacje o realizacji projektu znajdują się pod linkiem: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=40164

III. Realizacja programów lub projektów organizowanych przez inne podmioty w zakresie edukacji patriotycznej i regionalnej

 • Włączenie się w ogólnopolską akcję „Bohater ON”—upamiętniają uczestników Powstania Warszawskiego oraz historię Polski XX wieku.

Głównym celem akcji było edukowanie dzieci  ich rodzin, bazujące na historii Powstańców, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie wartości patriotycznych oraz budowanie wrażliwości społecznej, umacnianie poczucia dumy z przeszłości własnego narodu, rozwijanie zdolności plastycznych.

Osoby zaangażowane- dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, nauczyciele, rodziny naszych przedszkolaków, „Fundacja Rosa” i  „Fundacja Sensoria” z Wrocławia.

Przebieg działania-Pamiętając o bohaterskich uczestnikach Powstania Warszawskiego, przedszkolacy wykonali  kartki i laurki, w których wyraziły swoją wdzięczność, za ofiarność, odwagę i miłość do Ojczyzny. Podczas pracy, dzieci dzieliły się zdobytą w czasie rozmów ze starszym rodzeństwem, rodzicami i dziadkami wiedzą na temat przeszłości naszego kraju.

Dzięki akcji dzieci wzbogaciły wiedzę na temat historii naszego kraju związanej z wybuchem Powstania Warszawskiego.

Link do informacji o przebiegu akcji: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=32853

 • Włączenie się w ogólnopolską akcję -„Szkoła Pamięta” pod patronatem MEN

Celem  tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postacie oraz wydarzenia historyczne, pobudzanie wrażliwości dzieci, kultywowanie pamięci o zmarłych, wykazywanie troski o miejsce ich spoczynku.

Osoby zaangażowane: dzieci z grup 5 i 6latków, nauczyciele, pracownicy przedszkola.

Przebieg działania-  W przedszkolu uczymy dzieci okazywania szacunku osobom, które od nas odeszły oraz pokazujemy, że ważne jest zachowanie o nich pamięci. 30 października tuż przed Świętem Wszystkich Świętych dzieci wybrały się na cmentarz parafialny oraz cmentarz „niemiecki”, aby zapalić znicze na opuszczonych grobach, poległych w czasie wojny żołnierzy oraz grobach swoich bliskich.

Spacer alejkami cmentarzy, był dla dzieci ogromnym przeżyciem, szły skupione i zaciekawione. Doskonale wiedziały, jak zachować się w takim miejscu.

W przededniu 11 listopada, przedszkolacy uczciły pamięć Ojca Niepodległości Naszej Ojczyzny-Marszałka Józefa Piłsudskiego i zapaliły symboliczne znicze pod obeliskiem i rzeźbą, poświęconym jego pamięci.

Dzięki udziałowi w akcji dzieci odbyły bardzo ważną lekcję wychowania rodzinnego, patriotycznego, obywatelskiego, która pozostanie  przedszkolakom  na długo w pamięci. Dzieci wiedza, że pamięć o tych , którzy odeszli jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.

Link do informacji o przebiegu akcji: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=33928

 • Włączenie się w ogólnopolską akcję „Szkoła do Hymnu” pod patronatem MEN

Cel akcji- Akcja miała na celu uczczenie 101 rocznicy Odzykania przez Polskę Niepodległości, uczenie dzieci szacunku do naszych symboli narodowych, upowszechnienie znajomości wszystkich zwrotek hymnu.

Osoby zaangażowane: dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, nauczyciele, pracownicy, rodzice naszych przedszkolaków.

Przebieg działania: W dniu 8.11.2019r. nasze przedszkolaki  uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”,  której inicjatorem  jest po raz drugi  Ministerstwo Edukacji Narodowej i Rada Dzieci i Młodzieży. Śpiewanie hymnu poprzedzone było wielotygodniową nauką wszystkich jego zwrotek. Wszystkie grupy przedszkolne i pracownicy przedszkola odśpiewali   „Mazurka Dąbrowskiego” o godzinie 11.11. Dzieci przepięknie odśpiewały hymn, zachowując odpowiednią postawę.

Link do informacji o przebiegu akcji: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=33984

 • Włączenie się w ogólnopolską akcję „Serce za odwagę”

 Celem akcji było przygotowanie kartek świątecznych dla Powstańców warszawskich i żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, żyjących w Polsce, na Ukrainie, Litwie i Białorusi, wyrażenie wdzięczności za ich odwagę i troskę o losy Rzeczypospolitej.

Osoby zaangażowane- dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, nauczyciele, rodzice naszych przedszkolaków, Stowarzyszenie „Głos Bohatera”, Stowarzyszenie „Pro- Patrioci”.

Przebieg działania: Podczas warsztatów plastycznych, przy współudziale rodziców dzieci wykonały przepiękne, ozdobne kartki, które zostały przesłane do organizatora akcji. Była to okazja do poznania historii naszego kraju, wymiany informacji pomiędzy rodzicami, których niektórzy dziadkowie walczyli o  to, abyśmy mogli żyć w wolnej Ojczyźnie.

Uwagi: Poprzez wykonanie kartek daliśmy dowód wdzięczności za wielką odwagę, jaką odznaczali się bohaterowie w czasach walki o niepodległą Polskę.

 • Udział w kampanii edukacyjnejEkologiczne przedszkolaki z Mazurskiego Morza” (poznawanie regionu Wielkich Jezior Mazurskich).

Cel kampanii- zdobywanie i pogłębianie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej przedszkolaków ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej obszaru LGD Mazurskie Morze, uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony najbliższego środowiska, rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, wspieranie działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Osoby zaangażowane- dzieci z grup  3,4i 5 latków, rodzice, nauczyciele, pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”

Przebieg działania: W październiku nasze przedszkole wzięło udział w kampanii informacyjno- edukacyjnej pod hasłem „Ekologiczne przedszkolaki z Mazurskiego Morza”, której głównym organizatorem była Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” z Orzysza. W ramach kampanii przeprowadzone zostały w przedszkolu dwa konkursy: plastyczny oraz wiedzy przyrodniczej. Prace ce zwycięzców zaprezentowane zostały na wystawie zorganizowanej przez LGD Mazurskie Morze w Orzyszu.

Następnie odbył się  przedszkolny etap konkursu wiedzy przyrodniczej pod hasłem „Ekologiczne przedszkolaki z Mazurskiego Morza”. Wzięły w nim udział dzieci 4-5 letnie, reprezentanci grup: Pszczółki, Motylki, Misie, Słoneczka, Iskierki, Biedronki. Komisja powołana przez Panią Dyrektor rozstrzygnęła konkurs i wyłoniła 3-osobową drużynę, która reprezentowała nasze przedszkole w konkursie powiatowym w Orzyszu, gdzie drużyna z przedszkola zajęła II miejsce w powiecie piskim.

Dzięki udziałowi w kampanii dzieci wzbogaciły swoją wiedzę przyrodniczą, nabyły umiejętność „zdrowej rywalizacji”, promowały przedszkole w środowisku lokalnym.

Link do informacji o przebiegu kampanii: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=35009

 • Podróże Jeża ze Zgierza, czyli dzieci Jeża zapraszają wspólnie Polskę poznają”- realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego.

Projekt „Podróże Jeża ze Zgierza” odnosił się do założeń podstawy programowej
wychowania przedszkolnego; w szczególności uwzględniał obszar społeczny i poznawczy rozwoju dzieci; odnosił się również do kierunków polityki oświatowej państwa i priorytetów MEN na rok szkolny 2019/2020. Projekt realizowany był przez grupę dzieci 6 latnich-„Ananaski”.

Głównym celem projektu było kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej, promowanie własnego regionu i placówki w całej Polsce
(wzmacnianie wśród dzieci patriotyzmu lokalnego), nawiązanie ogólnopolskiej współpracy między przedszkolami, poznawanie innych miejscowości, oraz kultury i tradycji ich mieszkańców.

Osoby zaangażowane- dzieci z grupy „Ananaski”, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele lokalnego środowiska (pracownicy poczty, fryzjer, policjant)

Przebieg działań: Działania zaplanowano w obszarach tematycznych: „Jeż dba o bezpieczeństwo”, „Jeża podróże małe i duże”, „W świątecznym nastroju”, „Dzień Jeża”, „Jeż poznaje święta narodowe”, „Polska Jesień”.

W trakcie realizacji projektu, każdemu zaplanowanemu działaniu towarzyszy dzieciom jeżyk, który  był inspiracją plastyczną przy wykonywaniu prac plastyczno- technicznych. Przedszkolaki zabierały go na wycieczki po najbliższej okolicy, jeż pomagał w poznawaniu różnorodnych instytucji działających w naszym mieście (fryzjer, poczta, komisariat policji), uczestniczył  wraz z dziećmi w uroczystościach organizowanych w przedszkolu, w tym o charakterze patriotycznym.

Dzięki podjętym działaniom  dzieci miały możliwość  kształtowania szacunku dla własnego państwa i tożsamości narodowej. Stwarzano dzieciom sytuacje wyzwalające ich emocjonalny związek z krajem ojczystym.Zapewniono dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu w szkole.

Linki do informacji o realizacji projektu: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=33991  

https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=39751

 • „Kulinarne Podróże Przedszkolaków”- realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego.

Głównym celem  projektu  było min.: nawiązanie współpracy między przedszkolami z całej Polski, rozwijanie samodzielności dzieci, propagowanie i pogłębianie wiedzy z zakresu kuchni regionalnej oraz poznanie zawodu kucharza i cukiernika, poszerzenie zainteresowań regionalną kulturą.

Osoby zaangażowane: dwie grupy przedszkolne „Misie: i „Motylki”, nauczyciele, pracownicy przedszkola, rodzice, przedszkola z różnych regionów Polski, biorący udział w projekcie

Przebieg działania: W trakcie realizacji zajęć dzieci z nauczycielami przygotowywały proste potrawy min.: krem z dyni, waflowe racuszki,  słodkie pierniczki, zdrowe sorbety. Do realizacji projektu  aktywnie włączyli się rodzice, którzy podsuwali nam pomysły na ciekawe potrawy. Na stronie internatowej przedszkola powstała zakładka „Ciekawe miejsca i smaki regionu”, gdzie zamieszczane były przepisy na zapomniane już, regionalne potrawy np. faszynki mazurskie, karmuszki, dzyndzałki mazurskie, brukowiec mazurski. Zachęcaliśmy również rodziców do odwiedzenia z dziećmi ciekawych pod względem historycznym i przyrodniczym miejsc naszego regionu. Efektem projektu będzie książka kucharska, która zawiera przepisy kulinarne wykonane przez przedszkolaków z różnych regionów.

Działanie wzbogaciło ofertę edukacyjną naszego przedszkola, rozwijało zaciekawienie dzieci historią i tradycją naszego regionu oraz innych regionów naszego kraju.

 1. Inicjowanie i prowadzenie działań o różnym zasięgu terytorialnym w ramach ubiegania się o Certyfikat.
 2. 1. Organizowanie wycieczek umożliwiających dzieciom poznanie piękna naszego regionu:
 • Wycieczka do ogrodów pokazowych w Marcinkowie

Głównym  celem wyjazdu było zapoznanie dzieci z różnym gatunkami roślin charakterystycznych dla Warmii i Mazur, rozwijanie zainteresowania  regionem, wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń w kontakcie ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym.

Osoby zaangażowane: dzieci 6 letnie z dwóch grup przedszkolnych , nauczyciele, rodzice, pracownicy Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury, Lokalna Grupa Działania  „Mazurskie Morze” z Orzysza.

Przebieg działania:  We wrześniu dzieci z naszej placówki wzięły udział w wycieczce autokarowej do ogrodów pokazowych w Marcinkowie. Dzieci  miały możliwość prowadzenia obserwacji przyrodniczych w naturalnym środowisku, poznawały  rośliny, które rosną w różnych ekosystemach. Przedszkolaki miały możliwość podziwiania różnych gatunków motyli oraz etapów ich rozwoju.

Odbyły się również warsztaty ekologiczne, podczas  których każde z dzieci miało możliwość zasadzenia roślin. Posadzoną w doniczce roślinkę przedszkolaki mogły zabrać do domu i posadzić w swoim przydomowym ogrodzie.

Dzięki uczestnictwu w wyciecze dzieci  wzbogaciły wiedzę przyrodniczą oraz rozwinęły wrażliwość na piękno polskiej przyrody.

Link do informacji o wycieczce: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=32585

 •  Wycieczki do lasu, parku miejskiego

Cel–  rozwijanie wrażliwości,  poznawanie piękna mazurskiej przyrody.

Osoby zaangażowane– dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, nauczyciele, pracownicy przedszkola, urząd miejski (zakup worków, rękawiczek, odbiór zebranych śmieci)

Przebieg działań– W trakcie całego roku szkolnego organizowane były wycieczki i spacery  do lasu, parku, na łąkę.

Dzieci miały możliwość prowadzenia obserwacji przyrodniczych w różnych porach roku, prowadziły  patrole ekologiczne sprawdzające stan przyrody w naszym mieście, uczestniczyły w akacji „Sprzątanie świata”.

 Dzięki obserwacji różnych ekosystemów dzieci rozbudziły zainteresowanie światem przyrody i przygotowywały się do roli świadomego i odpowiedzialnego mieszkańca Polski, chroniącego środowisko naturalne.

Link do informacji: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=32646

 1. Realizacja bloków tematycznych:
 • Ja i moja rodzina”

Cele- wzmacnianie więzi emocjonalnej między przedszkolem i rodziną dzieci, uczenie dzieci szacunku do członków rodziny, podkreślanie ważnej roli rodziny w życiu dzieci. 

Osoby zaangażowane: nauczyciele, rodzice, dziadkowie, pracownicy przedszkola.

Przebieg działań: w ramach realizacji bloku tematycznego, zapraszano członków rodzin naszych przedszkolaków, którzy prezentowali swoje pasje oraz wykonywane przez siebie zawody (strażak, policjant, pielęgniarka, trener sportowy, dziennikarz). Rodzice uczestniczyli w organizowanych na terenie przedszkola warsztatach, szczególnie w okresie  świątecznym, podczas których wykonywano wspólnie ozdoby świąteczne, pieczono i dekorowano pierniki. Spotkania z rodzicami były  wspaniałą okazją do wymiany   wspomnień z okresu ich dzieciństwa. Organizowano również w każdej grupie przedszkolnej spotkanie z babcią i dziadkiem z okazji ich święta.

Dzieci podkreślały znaczenie w ich życiu rodzinnych uroczystości, ulubionych zajęć rodziny.

Poprzez organizację różnorodnych form współpracy z rodzicami, dzieci wiedzą, że przedszkole jest przyjaźnie nastawione go jego najbliższych, że dom i rodzina stanowią podstawę polskości, siły, tradycji, historii i przyszłości narodu.

Linki do informacji: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=35907&preview_id=35907&preview_nonce=06b12d3843&preview=true

https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=33007

 • „Moje przedszkole”

Cele- budowanie więzi emocjonalnej dziecka z placówką przedszkolną, wzbogacenie wiedzy dzieci na temat przedszkola i jego  historii, budowanie relacji społecznych.

Osoby zaangażowane: nauczyciele, dzieci, pracownicy przedszkola.

Przebieg działań-w trakcie organizowanych zajęć, dzieci poznały położenie przedszkola, jego nazwę, historię powstania. Wspólnie oglądano kroniki przedszkolne, w których niejednokrotnie dzieci odnajdował zdjęcia swoich rodziców, z czasów kiedy to oni uczęszczali do przedszkola. Odbywały się spacery po najbliższej okolicy, podczas których przedszkolacy poznawali lokalizację placówki, określali, co się wokół niej znajduje.

W trakcie rozmów prowadzonych w grupach, dzieci opowiadały, co lubią robić w trakcie pobytu w przedszkolu, z kim lubią się bawić, jakie aktywności lubią najbardziej.

Efekty:  dzieci postrzegają przedszkole, jako miejsce przyjazne, w którym poznają nowych przyjaciół i uczą się nowych rzeczy.

 • Biała Piska- rodzinne miasto

Cel-poznawanie historii i  tradycji naszego miasta, rozwijanie przywiązania do swojego miasta i regionu. Zwiedzanie zabytków i miejsc pamięci narodowej.

Osoby zaangażowane- nauczyciele, dzieci, rodzice, przedstawiciele lokalnych instytucji działających na terenie miasta

Przebieg działań: podczas organizowanych zajęć zapanowano dzieci z historią naszego miasta. Wykorzystywano w tym celu dokumentację fotograficzną, zdjęcia prezentowane na stronie kochający Białą Piską, która powstała na Facebooku.

Dzieci poznały herb naszego miasteczka, zabytki, ciekawe miejsca historyczne. Organizowano wycieczki do różnorodnych instytucji działających w naszym mieście: MGOK, Biblioteka Publiczna, fryzjer, poczta. Przy zastosowaniu środków audiowizualnych wprowadzono dzieci w świat folkloru regionalnego.

Efekty: Poprzez realizację tych działań   dzieci uczyły się dostrzegać piękno naszej „Małej Ojczyzny”, rozbudzały zainteresowania dziedzictwem historycznym i kulturowym naszego miasta.

 1. 3. Realizacja zajęć rozwijających przywiązanie i szacunek do Ojczyzny, poczucie tożsamości narodowej, patriotyzmu oraz kształtowanie pojęcia „Polak”
 • „Wędrówki po Polsce

Cele-  kształtowania w dzieciach poczucia tożsamości narodowej, uwrażliwienia na piękno naszej Ojczyzny, poznawania stolicy naszego kraju i innych  wybranych miejsc, zachęcenia  rodziców i dzieci do zwiedzania ciekawych miejsc i korzystania z dóbr kulturalnych, wzbudzania zainteresowania dziedzictwem historycznym i kulturowym naszego kraju.

Osoby zaangażowane: dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, nauczyciele, rodzice.

Przebieg działania:  Poznawanie ciekawych miejsc naszego  kraju odbywało się  na podstawie prezentacji multimedialnych, wierszy, piosenek, przygotowania i  degustacji potraw charakterystycznych dla danego regionu oraz doświadczeń dzieci z wyjazdów i podróży do różnych miejsc w Polsce. Na stronie internetowej przedszkola powstała zakładka „Wędrówki po Polsce”, gdzie zamieszano propozycje dzieci i nauczycielek do zwiedzania wybranych miejsc min. Warszawy, Zakopanego, Olsztyna, Wieliczki, Krakowa. Prezentacje zostały opracowane przez nauczycielki Przedszkola Miejskiego w Białej Piskiej.

 • Polska wierszem pisana” – przedszkolny przegląd poezji patriotycznej

Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju, rozwijanie pięknej i poprawnej mowy polskiej, prezentacja umiejętności recytatorskich dzieci, wspólne przeżywanie świąt narodowych.
Osoby zaangażowane– wszyscy nauczyciele, dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, rodzice.

Przebieg działania: 12 listopada 2019r. obchodziliśmy 101 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji wszystkie dzieci uroczyście świętowały ten wyjątkowy dla Nas – Polaków dzień. Dzieci z wszystkich grup przedszkolnych z dumą prezentowały przypięte biało – czerwone kotyliony. Część artystyczna była poprzedzona odśpiewaniem hymnu państwowego. Dzieci przygotowane przez Panie: Ewelinę Latuszek, Martę Szablińską, Ewę Gutowską, Emilię Borawską – Jackiewicz i Annę Melka zaprezentowały uroczystą inscenizację z okazji Święta naszej Ojczyzny. Słowem i piosenką, tańcem  oddały szacunek symbolom narodowym, symbolom walki o wolność i zwycięstwo oraz miłość do Ojczyzny. W aktywne świętowanie tego szczególnego dla nas Polaków dnia, włączyli się również rodzice naszych wychowanków, prezentując ze swymi  pociechami wiersze, o tematyce patriotycznej.

 1. 4. Promowanie wiedzy i umiejętności dzieci poprzez przygotowanie do  konkursów
 • „Strofy o Ojczyźnie” –gminy konkurs recytatorski

Głównym celem  konkursu było: pielęgnowanie postaw patriotycznych i wartości kultury narodowej, szerzenie kultury języka i piękna słowa zainteresowanie poezją i popularyzacja twórczości Adama Mickiewicza, pogłębienie współpracy z  instytucjami działającymi na  rzecz kultury i edukacji.

Osoby zaangażowane- nauczyciele dzieci 6 letnich, rodzice, pracownicy Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej

Przebieg działania:  W dniu 4 listopada 2019 r. reprezentanci naszego przedszkola wzięli udział w gminnym konkursie recytatorskim pt.: „Strofy o Ojczyźnie”, który przebiegała w tym roku pod hasłem  „Słowa i czyny” organizowanym przez MIEJSKO – GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W BIAŁEJ PISKIEJ. Przedszkole reprezentował Wojciech Wityński, Agata Romanowska i Alicja Gentek.

Link zawierający opis konkursu: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=33949

 • Udział w konkursach plastycznych o różnym zasięgu
 • „Symbole narodowe”- ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez Przedszkole „Małego Księcia” w Katowicach (listopad 20219) .

Cele: Uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Rozbudzanie uczuć patriotycznych u dzieci.

Rozbudzanie szacunku i przywiązania do symboli narodowych

Rozwijanie dziecięcych zdolności i kreatywności.

 • Jak pomagamy Ziemi?” – ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez Gminne Przedszkole w Kołczygłowach (czerwiec 2020)

Cele: promowanie zainteresowań ekologią w najbliższym regionie, rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci, promocja przedszkola w środowisku ogólnopolskim

 • Biała Piska –eko gmina”-gminny konkurs plastyczny (LGD Mazurskie Morze i MGOK) organizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej

Cele: umacnianie postaw prospołecznych i proekologicznych, budowanie poczucia dumy z podejmowanych działań na rzecz środowiska lokalnego, umocnienie współpracy z instytucjami  działającymi w środowisku lokalnych

 1. Organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem zaproszonych gości (kultywowanie tradycji):
 • Organizacja „Dnia Edukacji Narodowej”

Głównym celem  imprezy była integracja społeczności przedszkolnej, kultywowanie tradycji naszej placówki, prezentacja umiejętności dzieci oraz rozwijanie u nich szacunku dla pracy nauczycieli.

Osoby zaangażowane: nauczyciele, pracownicy przedszkola, dyrektor ZOPO, zastępca burmistrza Białej Piskiej, przedszkolacy, rodzice, specjalista ds., promocji.
Przebieg działania: 7 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci z grupy „Motylki” wraz ze swoimi wychowawczyniami P. Anną Melka i P. Danutą Kamińską, przygotowały występ artystyczny pod hasłem „Ja potrzebuje Ciebie, Ty potrzebujesz mnie, każdy jest ważny , mały, duży i starszy”. Były piosenki, tańce i wiersze oraz podarunki – piękne własnoręcznie wykonane czerwone i białe róże.
Dzieci w ten sposób podziękowały za opiekę, wychowanie, naukę, troskliwe ramiona, dobre rady, czyste sale, wszelkie naprawy i smaczne posiłki.   Podziękowania i życzenia złożyła także Dyrektor Miejskiego Przedszkola Jadwiga Frąckiewicz oraz przedstawicielka grupy emerytowanych pracowników przedszkola Pani Barbara Markowska.

Uroczystość zakończona była wspólnym biesiadowaniem i wymianą doświadczeń i wspomnień, pomiędzy czynnymi i emerytowanymi pracownikami przedszkola.

Link do opisu uroczystości: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=33519

 • Organizacja „Spotkania opłatkowego”

 Celem uroczystości było: kultywowanie tradycji rodzinnych i regionalnych, prezentacja umiejętności dzieci.

Osoby zaangażowane: nauczyciele grupy „Ananaski”, rodzice, przedszkolaki

Przebieg działania:  z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia grupa „Ananaski” przygotowała dla kolegów i koleżanek, pracowników przedszkola oraz swoich rodziców świąteczny program artystyczny. Dzieci zaprezentowały kolędy, tańce skrzatów i śnieżynek. Występ sześciolatków wprowadził wszystkich zebranych w świąteczny nastrój. Po obejrzeniu występu, wszyscy złożyli sobie życzenia, łamiąc się tradycyjnie opłatkiem.

Link do opisu spotkania: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=35250

 • Organizacja „Dnia Babci i Dziadka”

       Głównym celem uroczystości było: kultywowanie tradycji przedszkolnych, uczenie dzieci szacunku dla osób starszych, doskonalenie współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym.

Osoby zaangażowane: dzieci i nauczyciele ze wszystkich grup przedszkolnych, rodzice, dziadkowie naszych przedszkolaków.

Przebieg działania:  w styczniu każda grupa przedszkolna gościła babcię i dziadka na uroczystości zorganizowanej z okazji ich święta.  Dzieci przygotowały występy artystyczne prezentując swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne.  współpracy z rodzicami zorganizowano słodki poczęstunek.  Seniorzy miło spędzili czas ze swoimi wnukami oraz przy filiżance kawy mogli powymieniać się swoimi wspomnieniami.

Link do informacji: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=35562

 • Organizacja „Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka”

Celem imprezy było: kultywowanie tradycji przedszkolnych, integracja społeczności przedszkolnej.

Osoby zaangażowane: nauczyciele ze wszystkich grup przedszkolnych, przedszkolaki, rodzice.

Przebieg działania: jak co roku 20 września nasze przedszkolaki obchodziły  Dzień Przedszkolaka. Na dzieci czekało wiele atrakcji, min, gry, zabawy malowanie twarzy i wspólny piknik. Dzień Przedszkolaka był okazją do przypomnienia Praw Dziecka, wynikających z konwencji.

 1. Poznawanie biografii słynnych Polaków
 • Obchody Dnia Papieskiego

Cel –  rozbudzanie zainteresowania dzieci  osobą Papieża- Polaka,  pielęgnowanie pamięci o Janie Pawle II.

Osoby zaangażowane: dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, nauczyciele, pracownicy

Przebieg działania:  16 października nasze przedszkolaki obchodziły Dzień Jana Pawła II. Aktywnie uczestniczyły w rozmowie dotyczącej świętego, rozpoznawały wizerunek Jana Pawła II, opisywały jego wygląd. Poznały wybrane wydarzenia z jego życia i dowiedziały się  kim był Jan Paweł II, na koniec pokolorowały postać papieża, dochodząc do wniosku, że taki człowiek zasługuje na bardziej kolorowe ubranie.  Przedszkole wzięło również udział w konkursie plastycznym organizowanym w ramach obchodów 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II. Przez włączenie się w obchody  dzieci  wykształciły u siebie uczucie szacunku wobec papieża Polaka, zrozumiały, że to jest wzór godny naśladowania.

Link do informacji o działaniach: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=33414

 • Prezentacja przez zaproszonych gości wierszy sławnych polskich autorów

          Celem spotkań  było rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci, kształtowanie postaw społecznych i wartości moralnych oraz przybliżenie dzieciom postaci polskich autorów  min. Jan Brzechwy,  Julian Tuwim, Maria Konopnicka, Wanda Chotomska 

Osoby zaangażowane: burmistrz Białej Piskiej, dyrektor ZOPO, pracownicy MGOK, pracownicy Urzędu Miasta Biała Piska, przedstawiciele służb mundurowych oraz rodzice i dziadkowie naszych przedszkolaków, nauczyciele.

Przebieg działań:  W ramach realizowanego ogólnopolskiego programu „Cała Polska czyta dzieciom” oraz założonego w przedszkolu „Klubu mola książkowego”, odbywały się cykliczne spotkania czytelnicze, podczas których zaproszeni gości prezentowali dzieciom wybrane utwory polskich autorów. Dzieci wzięły udział w ogólnopolskim  konkursie plastycznym „Najciekawsza ilustracja do wierszy Julian Tuwima” organizowanym przez Centrum Edukacji Lectura z Aleksandrowa Łódzkiego.

 1. Upowszechnianie idei pamięci narodowej oraz prowadzenie działalność związanej z upamiętnieniem miejsc walk i narodu, sprawowanie opieki nad nimi.
 • Wycieczka do izby tradycji w Kowalewie

Głównym cele było: upowszechnianie wiedzy historycznej, wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej, podnoszenie atrakcyjności i efektywności przedszkola w obszarze wychowania, kształcenia i opieki,  przybliżenie izby tradycji, jako szczególnego źródła wiedzy o przeszłości.

Osoby zaangażowane: nauczyciele, dzieci z grupy 5 i 6 latków „Kropelki” i „Biedronki”, radny Rady Miejskiej

Przebieg działania – Podczas  podejmowanych w naszym przedszkolu działań, staramy się zapoznawać dzieci z miejscami szczególnie ważnymi historycznie, które znajdują się na terenie naszej gminy.  Grupy „Kropelki” i „Biedronki” udały się na wycieczkę do sali pamięci narodowej, która znajduje się w Kaplicy p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w miejscowości Kowalewo. Głównym inicjatorem zorganizowania izby oraz jej opiekunem jest sołtys wioski, a zarazem radny rady miejskiej Pan Jerzy Brzózka. Kowalewo  to miejscowość, w której od wielu lat kultywuje się pamięć o żołnierzach Podlaskiej Brygady Kawalerii, bohaterów kampanii wrześniowej 1939r. W izbie zgromadzono wiele pamiątek i eksponatów związanych z jednostką oraz wojskiem polskim. Oprócz tego dzieci mogły podziwiać przedmioty związane z przeszłością tutejszych ziem, między innymi naczynia i narzędzia wykorzystywane w gospodarstwach rolnych, książki i czasopisma oraz zdjęcia.  Obok kaplicy znajdują się obeliski z tablicami poświęconymi pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz bohaterów walk o wolność naszej Ojczyzny.

Link do opisu wycieczki: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=39805

 1. Uczestniczenie w różnych formach zewnętrznych związanych z propagowaniem postaw patriotycznych
 • Udział w Otwartym Biegu Niepodległości

Głównym celem udziału było: rozwijanie postaw patriotycznych, angażowanie dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola w działania podejmowane w społeczności lokalnej z okazji Święta Niepodległości

Osoby zaangażowane: rodzice, dzieci, nauczyciele, pracownicy przedszkola

Przebieg działania: 11 listopada 2019r. odbył się w Białej Piskiej I Otwarty Bieg Niepodległości. Uczestnicy przebiegli trasę ulicami miasta liczącą 1918m. Meta biegu była zlokalizowana na Stadionie Miejskim. Uczestnicy biegu po jego ukończeniu otrzymali pamiątkowe medale, następnie wspólnie ośpiewali Hymn narodowy. Wśród uczestników, ubranych i pomalowanych w barwy patriotyczne, znaleźli się przedszkolacy i ich rodzice  oraz nauczyciele i pracownicy obsługi.

Link do opisu biegu:https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=34048

2. Udział w gminnych uroczystościach patriotycznych

 • Udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości

Głównym celem udziału w uroczystościach było: rozwijanie postaw patriotycznych dzieci, integracja ze społecznością lokalną, utrwalanie znajomości polskich symboli narodowych oraz przyjmowania prawidłowej postawy wobec symboli narodowych, poznawanie wagi świąt państwowych

Osoby zaangażowane- dzieci, nauczyciele przedszkola, Urząd Miejski w Białej Piskiej, MGOK w Białej Piskiej, harcerze.

Przebieg działania:    11 listopada 2019r. delegacja nauczycieli i dzieci brała udział w gminnych obchodach 101rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny, odbył się uroczysty przemarsz ulicami miasta, a następnie złożone zostały wiązanki kwiatów pod obeliskiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Udział w uroczystościach był uwieńczeniem prowadzonych w przedszkolu działań zwianych z obchodami Święta Niepodległości.

 • Udział w gminnych obchodach 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Celem uroczystości było: przybliżenie dzieciom historii naszego regionu i kraju, wzbudzenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym, wzrost aktywności przedszkola w podejmowaniu współpracy z władzami samorządowymi i instytucjami lokalnymi tworzącymi kulturę regionu w celu umożliwienia dzieciom skutecznego uczestnictwa w życiu publicznym.

 Osoby zaangażowane: dzieci, nauczyciele przedszkola, Urząd Miejski w Białej Piskiej, MGOK    w Białej Piskiej, harcerze.

Przebieg działania: We wrześniu 2019r. delegacja przedszkola, składająca się z nauczycieli i dzieci, wzięła udział w gminnych obchodach  80 Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po uroczytej mszy świetej odbyło się przemówienie włodarzy naszego miasta, apel pamięci oraz składanie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy Podlaskiej Brygady Kawalerii.

 • Udział w gminnych obchodach rocznicy pacyfikacji Kopalni „Wujek”

Celem uroczytsosci było –poznawanie w naszej miejscowosci miejsc upamiętniajcyh ważne wydarzenia historyczne (w tym czasie w kopalni pracowła grupa górników z naszego miasta),  utrwalanie właściwych postaw (zachownie w miejscu publiczym, odpowiednia postawa podczas słuchania hymnu narodowego).

Osoby zaangażowane: nauczyciele, Urząd Miejski w Białej Piskiej, MGOK w Białej Piskiej, harcerze, zaproszeni górnicy.

Przebieg uroczystości: 15 grudnia 2019r. delegacja przedszkola brała udziała w uroczystych obchodach 38 rocznicy pacyfikacji strajkujacej załogi kopalni „Wujek”. Podczas uroczystej mszy świętej modlono się za poległych górników, a następnie złożono kwiaty pod pamiątkowa tablicą. Uroczystości toawrzyszyła również wystawa fotograficzna.

 1. Ja potrzebuje Ciebie, Ty potrzebujesz mnie..”- spotkanie z seniorami

      Celem spotkania było– uczenie dzieci szacunku do osób starszych, nawiązywanie bezpiecznych i życzliwych kontaktów społecznych w środowisku pozaprzedszkolnym, kształtowanie otwartego stosunku do ludzi bez względu na wygląd zewnętrzny i stan zdrowia.

Osoby zaangażowane– dzieci i nauczyciele z grupy 5 latktów „Misie”, Stowarzyszenie „Betel”

Przebieg działania: W styczniu obchodzimy dwa wyjątkowe święta ,,Dzień Babci” oraz ,,Dzień Dziadka”. Z tej okazji nasze przedszkolaki już po raz drugi zaprezentowały montaż recytatorsko – taneczno – wokalny dla seniorów – podopiecznych Stowarzyszenia Betel w Białej Piskiej. Seniorzy nie kryli łez wzruszenia i bardzo ciepło przyjęli nasze przedszkolaki nagradzając dzieci gromkimi brawami, poczęstunkiem oraz drobnymi upominkami.

 1. Organizacja Haepeningu patriotycznego z okazji „Dnia Flagi”.

     Głównym celem działania było: utrwalanie nazw i wyglądu naszych symboli narodowych,podkreślanie wagi świat państwowych,  integracja z rodziną dziecka.

Osoby zaangażowane: dzieci ze wszystkich grup wiekowych, nauczyciele, rodzice.

Przebieg działania: „Obchody Dnia Flagi”, w tym roku z uwagi na ograniczenie funkcjonowania przedszkola z uwagi na COVID -19, były przeprowadzono w sposób inny niż zazwyczaj. Rodzicom przesłano materiały do wykorzystania w pracy z dziećmi na temat naszej Ojczyzny (filmy, wiersze, piosenki, propozycje do wykonania prac plastycznych). Dzieci wspólnie ze swoimi rodzicami wykonali FLAGI RP. Zadaniem rodziny było przesłanie zdjęcia, filmiku, w którym dzieci prezentują swoje wytwory. Z nadesłanych zdjęć postanowiłyśmy zrobić kolaż, zamieszczony na stronie internetowej naszego przedszkola.

Link do opisu akcji: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=38410

 1. Jestem dobrym obywatelem-wolontariuszem- udział w akcjach charytatywnych
 • Udział w akcji charytatywnej „Razem na święta”

Głównym celem akcji było-uczenie dzieci empatii i otwartości na potrzeby drugiego człowieka.

Osoby zaangażowane: nauczyciele, dzieci ze wszystkich grup, rodzice, „Stowarzyszenie Betel”

Przebieg działania: Nasze przedszkole aktywnie włączyło się do świątecznego wolontariatu w ramach ogólnopolskiej akcji „Razem na święta” organizowanej pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Okres przedświąteczny to najlepszy czas, aby okazać wsparcie osobom starszym, chorym, samotnym, potrzebującym pomocy, z naszej społeczności lokalnej i nie tylko. Po raz drugi przeprowadziliśmy Świąteczną Zbiórkę Żywności dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej, który prowadzony jest przez Ewangelickie Stowarzyszenie BETEL. Akcję wsparły dzieci wraz z rodzicami, a także pracownicy naszego przedszkola. Podopieczni Stowarzyszenia BETEL otrzymali także, świąteczne kartki z życzeniami wykonane przez przedszkolaków i ich wychowawczynie z ciepłymi świątecznymi bożonarodzeniowymi życzeniami. Wśród podopiecznych BETELU są osoby starsze, samotne i  niepełnosprawne, którym nasz gest oraz życzenia sprawił ogromną radość, a także niezwykle wzruszył. Dzieci i rodzice oraz pracownicy przedszkola wsparli również  zbiórkę odzieży, zabawek i innych artykułów dla Polaków na Ukrainie oraz podopiecznych Caritasu.

Link do informacji o działaniach:https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=34968

 • Organizacja „Świątecznego kiermaszu

Celem akcji było: uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych, okazywanie radości z pomocy drugiemu człowiekowi, kształtowanie wrażliwości emocjonalnej i umiejętności dzielenia się tym, co posiadamy.

Osoby zaangażowane: nauczyciele, rodzice, dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych

Przebieg działania: W dniu 20 grudnia 2019r. odbył się w przedszkolu kiermasz ozdób świątecznych, które wcześniej brały udział w rodzinnym konkursie  plastycznym. Dochód ze sprzedaży przeznaczony został na pomoc  dwojgu dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych z naszego przedszkola.  Zebrane z kiermasz fundusze wykorzystane były na rehabilitację dziewczynek.

Link do informacji o akcji: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=35313

 • Udział w akcji charytatywnejKolorowe kredki”

 Celem akcji było: uświadamianie dzieciom idei wolontariatu oraz tego, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działania dla dobra potrzebujących, często ciężko chorych osób.

Osoby zaangażowane: dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, rodzicem nauczyciele, Szkoła Podstawowa w Zagościńcu.

Przebieg działania:  Nasze przedszkole wzięło udział w ekologiczno-charytatywnej akcji „Kolorowe kredki”, czyli wielki recykling kredkowy. Akcja polega na zbieraniu kredek ołówkowych i świecowych w dowolnym stanie. Kredki ołówkowe były segregowane, temperowane i przekazywane szpitalom.. Te kredki, które są w gorszym stanie, przerabiane są przez organizatora na biżuterię, z której dochód przeznaczony jest na akcję „Niewidzialny Mikołaj” i „Dobra wróżka”. Nasze przedszkolaki zgromadziły cały karton zużytych kredek, które zostały przekazane organizatorom.

Link do informacji o akcji: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=35335

 • Udział w akcji charytatywnej „Góra grosza”

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji, jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Osoby zaangażowane: nauczyciele, pracownicy przedszkola, rodzice, dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych.

Przebieg działania: Co roku, na przełomie  listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet „Góra Grosza”. Przedszkolaki  nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie. Zebrane pieniążki są wysyłane do organizatora akcji.

Link do informacji o akcji: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=34767

 • Udział w akacji charytatywnej „Mały gest, wielki cel”

Głównym celem tej akcji, było wywołanie uśmiechu na twarzach ciężko chorych dzieci, rozwijanie empatii i uczenie dzielenia się tym, co sami posiadamy,

Osoby zaangażowane: dzieci  5 i 6 letnie z grupy „Motylki” i „Biedronki”, rodzice.

Przebieg działania: Nasze przedszkole wzięło udział w akcji charytatywnej pt: „Mały gest, wielki cel”.. Koordynatorami akcji w naszym przedszkolu są panie: Anna Melka, Emilia Słonawska, Danuta Kamińska. Akcja polegała na przygotowaniu paczki mikołajkowej dla wskazanego przez organizację dziecka. W akcję zaangażowali się rodzice dzieci i sami wychowankowie z grup przedszkolnych: Motylki i Biedronki.

Link do informacji o akcji: https://foto-slub.home.pl/autoinstalator/wordpress8/?page_id=34777

 • Udział w akcji charytatywnej „Każdy znaczek wspiera misję”

Cel akcji- rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi, pomoc dzieciom zamieszkującym w Afryce,

Osoby zaangażowane: rodzice, przedszkolaki ze wszystkich grup przedszkolnych,  parafia Andrzeja Boboli w Białej Piskiej,  Ojcowie Werbiści z Pieniężna.

Przebieg działania: Akcja polega na zbieraniu znaczków pocztowych, które przekazywane są na cele misyjne ojców Werbistów w Pieniężnie. W akcję włączyliśmy się już po raz kolejny. Dwa lata temu zajęliśmy II miejsce w Polsce, pod względem ilości zebranych znaczków (około 3 tysięcy). W tej edycji w zbiórkę włączony został urząd miejski oraz rodzima parafia. Zebrane znaczki wysyłane są do misjonarzy Werbistów, którzy znaczki segregują i sprzedają kolekcjonerom, a zgromadzone fundusze wykorzystują na wsparcie misji.

 • Udział w akcji charytatywnejNakręć się na pomaganie”

Głównym celem akcji było: uczenie dzieci empatii i otwartości na potrzeb drugiego człowieka, pogłębienie rozumienia bezinteresowności.

Osoby zaangażowane: rodzice, nauczyciele, dzielnicowy Adam Trzonkowski

Przebieg działania: Akcja polegała na zbieraniu plastikowych nakrętek, z których dochód ze sprzedaży przekazywano na pomoc choremu dziecku, z sąsiedniej gminy. W przedszkolu ustawiono kartony, do których można było wrzucać zużyte nakrętki.

 1. Informowanie społeczności o realizowanych zadaniach
 2. Promowanie przedsięwzięć

Cele: zyskanie zaufania, sympatii, wiarygodności  i przychylności środowiska, budowanie dobrego wizerunku przedszkola, kształtowanie dobrej opinii o placówce w oczach rodziców i mieszkańców

Osoby zaangażowane– nauczyciele realizujący działania, zespół d.s promocji

Realizacja działania: przedszkole informuje o realizowanych  działaniach, zamieszczając informację n astronie internetowej przedszkola, stronach partnerów uczestniczących w przedsięwzięciach.

 1. Wdrażanie do działań jak najwięcej przedstawicieli środowiska lokalnego.
 2. Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku

Cele: postrzeganie przedszkola, jako miejsca atrakcyjnego, w którym „dużo się dzieje”, zwiększenie ofert edukacyjnej placówki, promocja przedszkola w środowisku, nabywanie przez dzieci nowych doświadczeń.

Osoby odpowiedzialne: dyrektor, nauczyciele

Realizacja działania:  Przedszkole współdziała z wieloma podmiotami i partnerami działającymi na rzecz kultury i edukacji m.in.. Urząd Miejski w Białej Piskiej, Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej, Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” w Orzyszu, stowarzyszenie „Betel”, Nadleśnictwo Drygały, Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej.

Sprawozdanie z realizacji działań w ramach ubiegania się o Certyfikat