ZASADY PRACY PO 18 MAJA

Szanowni Państwo!
w trosce o zdrowie i zachowanie reżimu sanitarnego w Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej  stosuje się następujące zasady:

 • Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko musi być zdrowy oraz wyposażony w maseczkę ochronną, rękawiczki jednorazowego użytku.
 • Przy wejściu głównym do przedszkola należy zdezynfekować ręce.
 • W szatni przebywa 1 Rodzic z dzieckiem zachowując dystans 2m  i przebywa możliwie jak najkrócej.
 • Rodzic nie przemieszcza się po terenie przedszkola.
 • W miarę możliwości przyprowadza i odbiera dziecko jeden Rodzic.
 • Dziecko przyprowadzane do przedszkola jest zdrowe bez objawów chorobowych typu: katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, gorączka powyżej 37º C.
 • Dziecko przy wejściu do placówki będzie miało mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym.
 • Dziecko nie przynosi z domu zabawek oraz innych przedmiotów, picia i jedzenia oraz słodkości.
 • Dziecko jest odprowadzane na salę i przyprowadzane z sali przez Panią pełniącą dyżur w holu  przedszkola.
 • W korytarzu i  szatni przedszkola nie zostawiamy fotelików, rowerków, wózków itp.
 • Zakazuje się przebywania na placu zabaw po odebraniu dziecka z przedszkola.

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE  DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA  W BIAŁEJ PISKIEJ W  OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID-19

 1. Do przedszkola przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Dzieci przyprowadzane/ odbierane są przez osoby zdrowe.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 4. Przed wejściem do przedszkola każdy rodzic/opiekun powinien zdezynfekować ręce, mieć nałożoną maseczkę i rękawiczki jednorazowe.
 5. Przed pozostawieniem w przedszkolu każde dziecko będzie miało wykonany w obecności rodziców pomiar temperatury z użyciem termometru bezdotykowego.
 6. Dziecko nie powinno zabierać z domu do przedszkola swoich zabawek, ani innych przedmiotów. W sytuacji, gdy dziecko przyniesie ze sobą własne zabawki, pracownik przedszkola poprosi rodzica o odebranie ich dziecku i odniesienie ich do domu.
 7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 metry.
 8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu (szatnia), z zachowaniem  zasady – 1 rodzic na 15m2.
 9. Z szatni dziecko odbierane jest przez wyznaczonego pracownika przedszkola, który odprowadza je do Sali przedszkolnej.
 10. Po skończonych zajęciach dziecko również odprowadzane jest do szatni, w której oczekuje rodzic.
 11. Zaleca się ograniczenia przebywania w przedszkolu osób trzecich –dziecko powinna odbierać jedna osoba.

PROCEDURA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami powinni zadbać o to, by zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych poszczególnym oddziałom salach. Zabronione jest prowadzenie zajęć z grupami dzieci z różnych oddziałów, czy przemieszczanie się dzieci pomiędzy poszczególnymi oddziałami.
 2. W sali może przebywać do 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci w sali do 14, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 4. Do przestrzeni, o której mowa w ust. 3 nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych w tym ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.
 5. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami przedszkola.
 6. Nauczyciele nie mogą organizować zajęć na terenie placu zabaw, gdyż jest to plac miejski  (brak możliwości prowadzenia dezynfekcji, korzystanie z placu osób trzecich).
 7. Zaleca się korzystnie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, przy zachowaniu zmianowości grup.
 8. Zabrania się organizowania spacerów i wycieczek dziećmi poza teren przedszkola (park, spacer ulicami miasta itp.)
 9. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę.
 10. Zajęcia z gimnastyki i ćwiczenia poranne powinny być prowadzone przy otwartych oknach.
 11. Nauczyciele powinni mieć aktualne nr telefonów do rodziców i opiekunów.