„Czytajmy dzieciom – wychowanie przez książkę” – autorski program edukacyjny

„Książki to jedyne miejsce, gdzie istnieje współczucie, pociecha, szczęście…
i miłość. Książki kochają każdego, kto je otwiera, dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń, niczego w zamian nie żądając. Książki nigdy nie odchodzą, nawet wtedy, gdy się je źle traktuje (…) Słowa są nieśmiertelne… chyba, że ktoś je spali”.

„Atramentowe serce” – C. Funke

Przepaść intelektualna i emocjonalna pomiędzy dziećmi, którym rodzice i wychowawcy dużo czytają, a dziećmi pozbawionymi takiej stymulacji, narasta w kolejnych latach dzieciństwa i stanowi jedną z przyczyn postępującej, z roku na rok, demoralizacji młodego pokolenia.

Kierując się powyższymi przesłankami i misją naszego przedszkola, które stara się stwarzać każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości i potrzeb oraz przygotowuje do twórczego rozwiązywania problemów, ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań, a także zdobywania wiedzy i umiejętności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w życiu dorosłym, postanowiłam poszerzyć i wzbogacić pracę dydaktyczno – wychowawczą i współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym w omawianym zakresie, wprowadzając różne formy rozwijające zainteresowania dziecka książką i czytelnictwem. Realizacją tego zadania służy niniejszy program.

Założeniem opracowanego programu jest umożliwienie dzieciom poznawanie utworów literatury dziecięcej i rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez jak najczęstszy kontakt z książką oraz dobrowolny i spontaniczny udział w zabawach z tekstem. Spełnienie założeń programu wpisuje się w zadania przedszkola, postawione w nowej podstawie programowej, zwłaszcza w obszarach dotyczących rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego dziecka.

Autor programu: mgr Danuta Kamińska