HomeUncategorizedWażna informacja

Żyrardów, 07.05.2020r.

MP02-0001.3/9/2019_2020

 

Zarządzenie Dyrektora Nr 9/2019-2020 z dnia 07 maja 2020r.

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Żyrardowie , w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego,

związanego ze stanem epidemicznym w kraju.

Podstawa Prawna:

 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019r. poz.59 oraz 2020r. poz. 322, 374, 576)
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019r.poz.1148)
 • Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz.69 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U 2019r .poz.493)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020r. poz. 781)
 • Wytycznych dla przedszkoli wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2020r. w związku z możliwością otwarcia przedszkoli od dnia 6 maja 2020r.

 

Zarządzam co następuje:

 • 1.

Od dnia 07 maja 2020r. wprowadzam Procedurę bezpieczeństwa w Miejskim  Przedszkolu Nr 2 w Żyrardowie, w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2.

 

Zobowiązuję nauczycieli i pracowników Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Żyrardowie do zapoznania

się z Procedurą bezpieczeństwa w Miejskim  Przedszkolu Nr 2 w Żyrardowie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju oraz przestrzeganiem ustaleń.

 

 • 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik

Do Zarządzenia Nr  9 /2019/2020
z dnia 08 maja 2020r.

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2

w Żyrardowie

 

 

Procedura bezpieczeństwa w Miejskim  Przedszkolu Nr 2 w Żyrardowie

w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego,

związanego ze stanem epidemicznym w kraju.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019r. poz.59 oraz 2020r. poz. 322, 374, 576)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019r.poz.1148)
 • Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz.69 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U 2019r .poz.493)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020r. poz.781)
 • Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2020r. w związku z możliwością otwarcia przedszkoli od dnia 6 maja 2020r.

 

 • 1.

Postanowienia wstępne

 

Niniejsza procedura określa szczegółowe zasady funkcjonowania przedszkola w związku z nałożeniem na placówki obowiązku utrzymywania podwyższonego reżimu sanitarnego. związanego ze stanem epidemicznym w kraju w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Żyrardowie i związane z tym obowiązki uczestników.

 

 

 • 2.

Zadania i obowiązki dyrektora

 

 1. Dyrektor ustala i dostosowuje procedury bezpieczeństwa do wytycznych MEN i GIS nakazujących przestrzeganie zwiększonego reżimu sanitarnego i choroby w warunkach pandemii koronawirusa i COVID-19.
 2. Dyrektor współpracuje z Organem Prowadzącym w celu zapewnienia odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji.
 3. Dyrektor organizuje pracę nauczycieli i pracowników administracji i obsługi na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.
 4. Dyrektor planuje organizację pracy przedszkola w oparciu o wyniki zdalnie przeprowadzonej analizy potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia opieki dzieciom uczęszczającym do przedszkoli.
 5. W miarę możliwości dyrektor stara się nie angażować do pracy z dziećmi pracowników w wieku powyżej 60 lat lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 6. Dyrektor zdalnie informuje rodziców o odpowiedzialności za podjętą decyzję posłania dziecka do przedszkola w okresie zwiększonego ryzyka zakażenia wirusem COVID-19. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie i dostarczenie przez rodzica stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszej procedury.
 7. W razie pojawienia się podejrzenia o zachorowanie u dziecka lub pracownika, dyrektor zapewnia pomieszczenia do odizolowania w/w od pozostałych dzieci i pracowników. Odpowiada za wyposażenie pomieszczeń do izolacji osób z objawami chorób w: przyłbicę fartuchy z włókniny, maseczki, rękawiczki oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 8. Dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników rękawiczki, przyłbice, maseczki fartuchy oraz środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 9. Przy wejściu do przedszkola dyrektor zapewnia dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
 10. Przed wejściem do przedszkola dyrektor zleca wyznaczonemu pracownikowi wywieszenie instrukcji zakładania i zdejmowania rękawiczek jednorazowych oraz umieszcza kosz na zużyte rękawiczki

 

 

 • 3.

Zadania i obowiązki nauczyciela

 

 1. Nauczyciel przychodzi do pracy bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie.
 3. Bezpośrednio po przyjściu do pracy nauczyciele dezynfekują dłonie.
 4. Do przedszkola nauczyciele wchodzą tylko wejściem głównym.
 5. Nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu: w ciągu jednego dnia w jednej grupie pełnią dyżury 2 nauczycielki, świadczące wyłącznie zajęcia opiekuńczo wychowawcze, pozostałe kontynuują pracę zdalną z domu zgodnie z Zarządzeniem Nr 7 dyrektora z dnia 13 marca 2020r.
 6. Nauczyciele świadczący opiekę nad dziećmi:
 • Organizują zajęcia opiekuńczo wychowawcze w wymiarze 5 godzin dziennie;
 • Wyjaśniają dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikaty w kierunku dzieci przekazują w sposób pozytywny, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie. Niedopuszczalne jest wywoływanie u dzieci lęku;
 • Instruują, pokazują techniki mycia rąk wg instrukcji;
 • Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety;
 • Przestrzegają zasady zachowania przez dzieci bezpiecznej odległości min. 2 metry od innego dziecka/nauczyciela podczas pobytu w przedszkolu.
 • Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu,
 • Sprawują opiekę, prowadzą zabawy ruchowe z dziećmi przy otwartym oknie;
 • Wietrzą salę co najmniej raz na godzinę: w czasie przerwy a także w czasie zajęć;
 1. Nauczyciele zachowują dystans pomiędzy sobą w każdej przestrzeni przedszkola, a także miedzy dziećmi wynoszący minimum 1,5m.
 2. Nauczyciel sprawujący opiekę nad grupą dzieci pozyskuje od rodziców/ prawnych opiekunów zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w momencie przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola, a także w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych – Załącznik Nr 1.
 3. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie dyrektora, który zleca wyznaczonemu pracownikowi bezpieczne przeprowadzenie dziecka do izolatorium. Dyrektor informuje również rodziców dziecka o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 4. Nauczyciel usuwa z sali wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować. Przybory sportowe wykorzystane podczas zajęć np.: piłki skakanki, obręcze należy dezynfekować po każdorazowym użyciu.
 5. Nauczyciele po zakończonej pracy w przedszkolu lub przed jej rozpoczęciem włączają się w edukację zdalną, zgodne z procedurą pracy zdalnej oraz planem miesięcznym, dokumentując działania w raporcie tygodniowym.
 6. Nauczyciele nie pracujący w przedszkolu:
 • Zgodnie z Zarządzeniem dyrektora z dnia 13 marca 2020r. w sprawie organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia działalności przedszkola, wykonują pracę zdalną, dokumentując swe działania w raportach tygodniowych.
 • W godzinach pracy przedszkola są dostępni pod numerem telefonu prywatnego, aby w razie potrzeby włączyć się w niezbędne działania.

 

 

 • 4.

Zadania i obowiązki pracowników

 

 1. Pracownik przedszkola przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie.
 3. Bezpośrednio po przyjściu do pracy pracownicy dezynfekują dłonie.
 4. Pracownicy administracji i obsługi wchodzą do przedszkola tylko wejściem głównym.
 5. Pracownicy kuchni i intendentka wchodzą do przedszkola tylko wejściem od zaplecza kuchennego.
 6. Przed wejściem na salę, rozpoczęciem pracy w kuchni czy też na innym stanowisku pracy, pracownik zobowiązany jest umyć i zdezynfekować ręce.
 7. Pracownicy w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce.
 8. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 9. Pracownicy utrzymują się ścieżek komunikacyjnych, wyznaczonych przez Dyrektora względem ich  stanowisk pracy.
 10. Pracownicy placówki zobligowani są do utrzymywania co najmniej 1,5 m odległości między sobą.
 11. Zobowiązuje się pracowników przedszkola do wypełnienia stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 2
 12. Pracownicy obsługi – starsze sprzątaczki:
 • Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany.
 • Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia co najmniej raz na godzinę.
 • Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych (szatnia, hol, korytarze itp.).
 • Dezynfekują powierzchnie dotykowe – klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł
  i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków, poręcze.
 • Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Toalety są dezynfekowane na bieżąco.
 1. Pracownicy kuchni oraz intendent:
 • Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 • Wykonując zadania utrzymują odległość 2 metrów pomiędzy stanowiskami pracy.
 • Pracownik kuchni, podczas przygotowywania i wydawania posiłków ubrany jest w fartuch ochronny, rękawiczki oraz przyłbicę lub maseczkę. Przed przygotowaniem posiłków myje i dezynfekuje ręce wg instrukcji.
 • Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowiska pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.
 • Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.
 • Intendentka, podczas wydawania produktów żywnościowych ubrana jest w fartuch ochronny, rękawiczki oraz przyłbicę lub maseczkę. Przed wydaniem i po wydaniu produktów myje i dezynfekuje ręce wg instrukcji.
 • Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko intendentka. Wydaje towar kucharce wystawiając go na stoliku koło magazynu.
 • Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch, maseczka, rękawiczki oraz czystość samochodu, w którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami.
 • Intendentka dba aby produkty żywnościowe niewymagające obróbki termicznej przed spożyciem były dostarczane na 24 godziny przez spożyciem.
 1. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 2. Dyrektor kontroluje monitorowanie czynności porządkowych.

 

 • 5.

Zadania i obowiązki rodziców

 

 1. Zapoznają się z Procedurą  bezpieczeństwa Miejskiego Przedszkolu Nr 2 w Żyrardowie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju, zamieszczoną się na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole2.schoolpage.eu, przyjmując do wiadomości i stosowania.
 2.  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są wypełnić, podpisać i przekazać do dyrektora przedszkola oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 1.
 3. Przyprowadzają do przedszkola wyłącznie zdrowe dziecko bez żadnych objawów chorobowych.
 4. Zakazuje się rodzicom przyprowadzania dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają na kwarantannie, bądź w izolacji.
 5. Zakazuje się rodzicom przyprowadzania przez minimum 3 tygodnie dziecka, które przebywało w szpitalu.
 6. Dziecku, które ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i w powrotnej drodze do domu.
 7. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury. W przypadku temperatury powyżej 37 °C, rodzic nie może przyprowadzić dziecka do przedszkola.
 8. Ma obowiązek dopilnowania, aby dziecko nie wniosło do przedszkola żadnych zabawek, przedmiotów oraz artykułów spożywczych.
 9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na powitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kasłania i kichania.
 10. Czasowo rodzice/prawni opiekunowie/ osoby upoważnione do odbioru mają zakaz wstępu na teren budynku przedszkola.
 11. Rodzice/prawni opiekunowie/ osoby upoważnione do odbioru dziecka oczekują w kolejce przed budynkiem przedszkola, zachowując bezpieczną odległość od siebie min. 2 metry.
 12. Rodzice/prawni opiekunowie/ osoby upoważnione do odbioru muszą mieć maseczkę i rękawiczki.
 13. Rodzice/prawni opiekunowie w odległości 2 metrów od drzwi wejściowych przedszkola oczekują na wyniki pomiaru temperatury ciała dziecka, a w przypadku stwierdzenia, że temperatura przekracza 37°C zabierają dziecko do domu i kontaktują się z lekarzem pediatrą.
 14. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili z przedszkola umożliwiając dyrektorowi i pracownikom przedszkola szybką ścieżkę komunikacji zgodnie z Wytycznymi dla przedszkoli.
 15. Po otrzymaniu informacji telefonicznej lub mailowej o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów chorobowych, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, nie później niż w ciągu 30 minut od czasu otrzymania powiadomienia.
 16. W przypadku, o którym mowa w pkt. 15, rodzic/ prawny opiekun ma obowiązek skontaktowania się z lekarzem i powiadomienia przedszkola o wyniku konsultacji.
 17. W przypadku wystąpienia u dziecka COVID-19, rodzic ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia przedszkola oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • 6.

Praca przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym

 

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki będą otwarte w godzinach przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola tj. od 6.30-08.30 oraz 15.00-17.00.
 2. Czasowo zawiesza się możliwość odebrania dziecka po obiedzie.

 

 1. Ograniczenie liczebności grup:
 • Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracownicy przedszkola.
 • Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12, zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 4 m2. W związku z powyższym w sali może przebywać 12 dzieci oraz 2 osoby dorosłe.
 1. Dzieci przebywać będą w stałych grupach wyłącznie pod opieką jednego nauczyciela i opiekuna.
 2. Drzwi do sali i sanitariatów będą stale otwarte aby zmniejszyć ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
 3. Dzieci będą przebywały w salach zajęć do odwołania. Dopuszcza się wyjście na powietrze celem odbycia spaceru.
 4. Przyprowadzanie dzieci do placówki:
 • Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce. (Zaleca się, aby ta osoba, która przyprowadziła również odebrała dziecko).
 • Pracownik dyżurujący przy wejściu do budynku przedszkola dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka, rodzic odczytuje wynik pomiaru.
 • Po kontroli temperatury dziecko wchodzi do szatni przedszkola, przebiera się i wchodzi do sali pod kontrolą pracownika dyżurującego.
 1. Odbieranie dzieci z przedszkola:
 • Rodzic w rękawiczkach i maseczce oczekuje na wyjście dziecka przed budynkiem przedszkola.
 • Pracownik dyżurujący w szatni wywołuje dziecko, dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka, rodzic odczytuje wynik pomiaru.
 1. Czasowo rezygnuje się z organizacji leżakowania w przedszkolu
 2. Opłat za przedszkole będzie można dokonać wyłącznie przelewem na konto Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie, Numer rachunku: 95 1020 1026 0000 1102 0285 8538 z dopiskiem: opłata za pobyt w ………NR Przedszkola… mojego syna/córki: …….Imię i Nazwisko……., wyż. ………, usł. …….., miesiąc: ……………
 1. Na zlecenie Organu Prowadzącego odpowiednie służby wykonają dezynfekcję pomieszczeń przedszkola – ozonowanie. Proces będzie wykonany po godzinach pracy przedszkola.

 

 • 7.

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia na terenie przedszkola zakażenia COVID-19

 

 

 1. Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka objawów choroby zakaźnej COVID-19
 • W przypadku stwierdzenia u dziecka niepokojących objawów chorobowych (duszności, kaszel, gorączkę itp.), dziecko natychmiast zostaje odizolowane od reszty dzieci w odrębnym pomieszczeniu.
 • Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia dyrektora i rodziców dziecka.
 • Pomieszczenie wyznaczone do izolacji jest wyposażone w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji).
 • Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany zabrać dziecko z przedszkola, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających w grupie przedszkolnej.
 • W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19 lub jej podejrzenia rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 • Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • W przypadku braku kontaktu z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka Dyrektor w razie złego stanu dziecka dzwoni pod numer 999 lub 112 oraz zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną i Organ Prowadzący.
 1. Wystąpienie zachorowania na COVID-19 u pracownika/osoby przebywającej na terenie placówki
 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik zobowiązany jest natychmiast powiadomić Dyrektora.
 2. Jeśli objawy wystąpiły po (lub przed) godzinach pracy, pracownik nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pi odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 • 8.

Postanowienia końcowe

 

 1. Nauczyciele i pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapoznania się z Procedurą bezpieczeństwa w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Żyrardowie, w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.
 2. Z Procedurą bezpieczeństwa w kraju w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Żyrardowie, w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju, zostali zapoznani rodzice/prawni opiekunowie dzieci.
 3. Procedura bezpieczeństwa w Miejskim Przedszkolu Nr 2 Żyrardowie, w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju, obowiązuje wszystkich pracowników Miejskiego Przedszkola nr 2 oraz rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 4. Procedura obowiązuje od dnia 11 maja 2020r.

 

 

 

                                                ………………………………………………                                                                                                                 (podpis i pieczęć dyrektora)

 

 Załącznik Nr 1 do Procedury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentowanie zamknięte.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast