Praca z dziećmi opiera się na:
podstawie programowej wychowania przedszkolnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U.   U. poz.356)
oraz programach:

Ponadto w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciele wykorzystują elementy:
–  pedagogiki zabawy,
– metody „Dobrego startu” M. Bogdanowicz,
– metody „odimiennej nauki czytania” I. Majchrzak,
– metody Batii Strauss
– zabawy muzyczno-relaksacyjne metodą K. Orffa i W. Sherborne,
Mamy wypracowane metody pracy z dziećmi zdolnymi. Dzieciom mającym trudności z opanowaniem umiejętności i wiadomości właściwych w ich wieku organizujemy specjalistyczne zajęcia terapeutyczne.

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast