Opłaty za przedszkole
Rodzice płacą:

1.za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

2. za żywienie.
Ad. 1.Podstawą do naliczenia opłat za pobyt jest „rzeczywista” ilość dni, godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Za czas trwania realizacji podstawy programowej (od 8.00 do 13.00) rodzice nie płacą, jest to czas bezpłatny.

Opłata za pobyt w czasie poza czasem realizacji podstawy programowej wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę, w przypadku dzieci w wieku do lat 5.

Rodzice płacą za poprzedni miesiąc do 15 dnia kolejnego miesiąca.; po tym czasie wzywamy Państwa do zapłaty należności, czyli np. za wrzesień płatność należy uregulować do 15 października.
Ulgi w opłatach za pobyt

Rodzice/ prawni opiekunowie mogą skorzystać ze 100% zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Zasady dotyczą dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju i rodziców wychowujących czworo lub więcej dzieci.

Rodzice/ prawni opiekunowie mogą skorzystać z obniżenia o 50% opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w przypadku, gdy dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej, tj. rodziny zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie
Gminy Czarna Białostocka, w tym rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka, składającej się z rodziców (rodzica), posiadających na utrzymaniu troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 26 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica -bez ograniczenia wieku.

Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg określonych w pkt 5 i 6 zobowiązany jest przedstawić dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia i zwrócić się do dyrektora przedszkola z prośbą o zwolnienie z opłaty (pisemny wniosek). W przypadku utraty powyższych uprawnień rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola.
Ad. 2 Opłata za żywienie:
-w przedszkolu dzieci uczęszczające do tzw. oddziałów całodziennych spożywają 3 posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek)
-stawka wynosi 6 zł -za żywienie za dzień (3 posiłki)
Regulowanie należności– na rachunek bankowy przedszkola- 79102013320000150200374306

BARDZO WAŻNE!!!!!

  1. NALEŻY PILNOWAĆ TERMINOWOŚCI WPŁAT ZA PRZEDSZKOLE. JEŚLI W TRAKCIE POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU OPIEKUNOWIE UISZCZĄ DWUKROTNIE OPŁATY ZA ŚWIADCZENIE ZWIĄZANE Z POBYTEM DZIECKA W PRZEDSZKOLU PO TERMINIE – CZYLI PO 15 DNIU MIESIĄCA DZIECKO
    MOŻE BYĆ:
    a) WYPISANE Z PRZEDSZKOLA,
    b) POZOSTAWIONE W OBECNEJ GRUPIE Z ZACHOWANIEM ZASADY BRAKU ŚWIADCZEŃ WYKRACZAJĄCYCH POZA PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ, CZYLI DZIECKO MOŻE BYĆ W GRUPIE 5 GODZIN, BEZ ŻYWIENIA.
  2. W PRZYPADKU WNIESIENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEDSZKOLA PO 15 DNIU MIESIĄCA WSZCZYNANA JEST PROCEDURA EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE NA
    PODSTAWIE PRZEPISÓW O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI.

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast