Aneks nr1    Do procedury  na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby w Przedszkolu 49   w Gdyni dokonuje się zmian w zapisie  pkt. I ppkt. 3a który otrzymuje brzmienie:

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

3.Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola:

  1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci nowo przyjętych w roku szkolnym 2020/2021 mogą wchodzić i przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. Czas możliwości wejścia rodziców do przedszkola ustala się na okres do 16 października 2020 r.
  2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających kolejny rok do naszego przedszkola nie wchodzą do placówki.

Aneks nr 1 do Procedury przeciwdziałania COVID – 19
Zmiana wielkości czcionki