wniosek o zwrot za żywienie dziecka 2020r

Dokumenty dla rodziców związane z otwarciem przedszkola 18 maja

dokumenty do pobrania

                                     ZARZĄDZENIE 15/2020

                                  DYREKTORA PRZEDSZKOLA

                                         z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie aneksu nr 1 do „Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19”

podstawa prawna: Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) – druga aktualizacja.

  • 1

W treści „Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19” § 9 pkt 3b zastępuje się – „liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12, powierzchnia użytkowa sal wynosi 60 m², zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć wynosi 4 m². W związku z powyższym w sali może przebywać 12 dzieci i 2 osoby dorosłe” na „ w grupie może przebywać do 16 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci nie więcej niż o 2, minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna”.

  • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

               

Harmonogram przyprowadzania i odbierania dzieci z PRZEDSZKOLA 361 w czasie pandemii

harmonogramy


Oświadczenie rodziców do odbioru

Zgoda na wycieczkę