Szkoła/placówka: Przedszkole 361, 01-710 Warszawa, ul. Włościańska 6a

Przebieg ewaluacji

Badanie zostało zrealizowane w dniach 18-06-2015 – 23-06-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Konrad Dziurdzia, Artur Domżalski. Badaniem objęto 12 wychowanków (wywiad grupowy), 83 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 9 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami partnerów Przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania Przedszkola.

Informacja o nieokreślonej placówce

Nazwa placówki Przedszkole 361
Patron
Typ placówki Przedszkole
Miejscowość Warszawa
Ulica Włościańska
Numer 6a
Kod pocztowy 01-710
Urząd pocztowy Warszawa
Telefon 226333892
Faks 226333892
Strona www www.przedszkole361.waw.pl
Regon 01252450900000
Publiczność publiczna
Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież
Charakter brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze 125
Oddziały 5
Nauczyciele pełnozatrudnieni 12.00
Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3.00
Nauczyciele niepełnozat. (w etatach) 1.00
Średnia liczba uczących się w oddziale 25
Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela 10.42
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Typ gminy gmina miejska, miasto stołeczne
Liczba mieszkańców 1703248
Wysokość wydatków na oświatę 1239.51
Stopa bezrobocia 1.9
Współczynnik scholaryzacji gmin 106.74

Wyniki ewaluacji

Obszar: Struktura badania

Wymaganie: Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

Poziom spełniania wymagania: B
Komentarz:

Przedszkole posiada opracowaną koncepcję pracy ukierunkowaną  na  wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, rozwijanie współpracy z rodzicami, współpracę ze środowiskiem lokalnym, kształtowanie odporności emocjonalnej, umiejętności społecznych, bezpieczeństwo oraz profilaktykę prozdrowotną. Koncepcja pracy placówki jest znana rodzicom, jest w pełni przez nich akceptowana i w miarę potrzeb modyfikowana. Rodzice aktywnie współpracują w działaniach realizujących koncepcję pracy Przedszkola.

Obszar badania: Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy uwzględniającą potrzeby dzieci, oczekiwania rodziców oraz specyfikę placówki.

Przedszkole posiada opracowaną w wersji pisemnej  koncepcję pracy, która kładzie nacisk m.in. na:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej oraz umiejętności społecznych,
 • pogłębianie wiedzy dzieci o otaczającym ich świecie,
 • rozwijanie współpracy z rodzicami, w tym ich pedagogizację,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym i rozwój zawodowy nauczycieli,
 • poszanowanie praw dziecka,
 • zdrowie, profilaktykę i wychowanie prozdrowotne,
 • dobrą atmosferę w Przedszkolu,
 • rozwijanie zainteresowań i bezpieczeństwo wychowanków,
 • kształtowanie samodzielności dzieci.

Przedszkole prowadzi szereg działań realizujących koncepcję pracy. Należą do nich np.: planowanie i realizacja działań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem, bliska współpraca z rodzicem), podnoszenie świadomości wychowawczej rodziców poprzez organizowanie w placówce: zebrań ogólnych, zebrań grupowych, konsultacji, spotkań; współpracę z instytucjami wspierającymi rodzinę (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3), udział w akcjach charytatywnych, prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa (współpraca z Policją, Strażą Miejską), realizację programów zajęć teatralnych oraz prozdrowotnych, jak również cyklu celowych, tematycznych wyjść edukacyjnych, organizację wizyt lekarzy specjalistów oraz różnorodnych imprez i konkursów (Dzień KEN, pasowanie Przedszkolaka, Mikołajki, Bal karnawałowy, Dzień Matki i Ojca). Szczególną rolę odgrywają również działania kształtujące umiejętności samoobsługowe, adaptacyjne oraz zajęcia ruchowe (gimnastyka). Przedszkole współpracuje aktywnie w przedmiotowym zakresie ze środowiskiem lokalnym (np. szkoły podstawowe, inne przedszkola, rodzice, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Urząd Dzielnicy). W zakresie realizacji koncepcji wymienia się również system szkoleniowy. Analiza danych zastanych wskazała jednak na brak organizacji szkoleń Rady Pedagogicznej w zakresie elementów ujętych w założeniach koncepcji pracy Przedszkola. Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

Rodzice są zapoznawani z koncepcją pracy Przedszkola. Koncepcja jest przez nich w pełni akceptowana.

Zapoznanie z koncepcją odbywa się na zebraniach grupowych we wrześniu, poprzez zamieszczenie dokumentu na stronie internetowej Przedszkola, na tablicy ogłoszeń w szatni. Według rodziców najważniejszymi elementami realizowanej koncepcji są m.in.:

 • możliwość aktywnej adaptacji dzieci,
 • tolerancja,
 • bezpieczeństwo emocjonalne,
 • dostosowanie zajęć do wieku i potrzeb dzieci,
 • działania prozdrowotne,
 • fakt, że w Przedszkolu “najważniejsze jest dziecko”,
 • “uczenie samodzielności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach”,
 • duża liczba zajęć teatralnych,
 • duża ilość wycieczek i przewodnia tematyka im towarzysząca.

Jednocześnie, rodzice zauważyli, że w ramach goszczących grup teatralnych, pojawiają się cały czas te same osoby oraz w Przedszkolu powinna być zapewniona opieka higienistki, pielęgniarki.

Rodzice biorą aktywny udział w modyfikowaniu i realizacji koncepcji pracy Przedszkola.

Podczas zebrań rady rodziców na początku roku szkolnego ustalany jest preliminarz wydatków i wydarzeń/wyjść/wycieczek. Na początku roku rodzice wskazują poprzez ankietę, w jakich zajęciach dziecko chce uczestniczyć (w ramach bezpłatnych zajęć). Planują z dyrektorem modernizację bazy, uczestniczą w tworzeniu organizacji posiłków oraz “planów dnia”. Akceptują i uczestniczą w organizacji wybranych wydarzeń, konsultują z nauczycielami efekty diagnoz prowadzonych lub posiadanych.

Rodzice uczestniczą w działaniach realizujących koncepcję pracy Przedszkola.

Rodzice znają i akceptują założenia pracy Przedszkola. Przekazali, że uczestniczą w wielu działaniach prowadzonych w placówce, m.in.:

 • wzbogacają wyposażenie Przedszkola, przynosząc zabawki, książki i materiały papiernicze,
 • biorą udział w przygotowywaniu wystroju sal,
 • zgłaszają pomysły dotyczące organizacji konkursów,
 • uczestniczą w różnorodnych wydarzeniach odbywających się w Przedszkolu,
 • wspólnie z dziećmi wykonują prace plastyczne,
 • współpracują z nauczycielami i specjalistami w zakresie stosowania jednolitych metod wychowawczych wobec dzieci,
 • uczestniczą w zajęciach, opowiadając dzieciom o wykonywanych przez siebie zawodach,
 • uczestniczą w zajęciach adaptacyjnych oraz akcjach charytatywnych,
 • wspólnie z nauczycielami przygotowują dzieci do konkursów i recytacji wierszy,
 • dofinansowują wyjazdy dzieci z uboższych rodzin,
 • aktywnie działają w ramach Rady Rodziców.

Poziom spełniania wymagania: B
Komentarz:

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna Przedszkola motywuje dzieci do podejmowana różnorodnych form aktywności. W efekcie kreowanych przez nauczycieli sytuacji dydaktyczno – wychowawczych, przedszkolaki powszechnie angażują się w zajęcia obowiązkowe i dodatkowe. Wdrażanie dzieci do samodzielności odbywa się we współpracy z rodzicami i jest efektywne. Wychowankom umożliwia się zgłaszanie i realizowanie własnych inicjatyw, zarówno w trakcie zajęć, jak i podczas zabaw swobodnych. Dzieci uczestniczą w działaniach podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej.

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych w Przedszkolu oraz w zdecydowanej większości są w nie zaangażowane.
Na podstawie informacji uzyskanych od ankietowanych rodziców można stwierdzić, że ich dzieci bardzo chętnie uczęszczają na zajęcia. Uznała tak zdecydowana większość respondentów (57 z 67) – wykres 1j. Opinie rodziców potwierdziły się w trakcie obserwowanych zajęć. Wszystkie dzieci były zaangażowane w naukę i zabawę. Dowodzi to stosowania przez nauczycieli szerokiego spektrum metod aktywizujących oraz dostosowywania form pracy do aktualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Istotnym czynnikiem wpływającym na zaangażowanie wychowanków w zajęcia jest osobista postawa każdego nauczyciela, charakteryzująca się indywidualnym podejściem do dziecka. Wszyscy pracownicy Przedszkola kreują przyjazną, rodzinną atmosferę, ułatwiającą dzieciom proces adaptacji oraz zachęcającą do różnorodnych form aktywności.
Z informacji przekazanych przez pracowników niepedagogicznych i partnerów Przedszkola, a w szczególności na podstawie zachowań i wypowiedzi dzieci w trakcie oraz po zakończeniu obserwowanych zajęć wynika, że:

 • dzieciom odpowiada proponowana im przez nauczycieli forma zajęć (możliwość śpiewania, tańczenia, grania na instrumentach muzycznych, wykonywania ozdób),
 • nauczyciele stwarzają dzieciom warunki do dokonywania wyboru podejmowanych działań,
 • dzieci żywo i z entuzjazmem reagują na przedstawiane im przez nauczycieli propozycje dotyczące formy zajęć,
 • przedszkolaki przez zdecydowaną większość zajęć są pogodne i uśmiechnięte, chętnie podejmują się realizacji przydzielanych im zadań, zgłaszają własne pomysły dotyczące sposobów ich realizacji,
 • dzieci biorą bardzo aktywnie udział w konkursach, imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie Przedszkola,
 • w trakcie zajęć dzieci zadają nauczycielom pytania związane z ich zainteresowaniami,
 • podczas zabaw swobodnych chętnie i samodzielnie organizują sobie czas,
 • Przedszkole wyposaża dzieci w umiejętności społeczne oraz powszechnie i skutecznie zachęca je do udziału w różnorodnych formach aktywności,
 • wychowankowie Przedszkola, którzy obecnie uczęszczają do szkoły podstawowej, są aktywnymi uczestnikami różnorodnych przedsięwzięć w niej organizowanych.

W celu zachęcania dzieci do podejmowania różnorodnych form działania, nauczyciele powszechnie stosują zróżnicowane metody i sposoby aktywizowania przedszkolaków.

Z przeprowadzonych obserwacji zajęć oraz na podstawie informacji uzyskanych od dyrektora Przedszkola i nauczycieli wynika, że najczęściej stosowanymi sposobami angażowania dzieci do aktywności są:

 • stosowanie metod aktywizujących (burza mózgów, dywaniki pomysłów, eksperymenty badawcze, metoda stacji, zabawy paluszkowe, masażyki dziecięce),
 • dostosowanie oferty zajęć organizowanych w Przedszkolu do potrzeb i możliwości dzieci (zajęcia ruchowe, plastyczne, muzyczne),
 • realizacja przedszkolnego programu wycieczek „Poznaj mój kraj, jego tradycje i kulturę”,
 • organizacja różnorodnych konkursów (plastycznych, recytatorskich),
 • organizacja występów i przedstawień z udziałem wszystkich dzieci,
 • zachęcanie dzieci do udziału w imprezach i uroczystościach o zasięgu dzielnicowym (np. „Spartakiada Przedszkolaka”, sadzenie drzewek, akcje charytatywne),
 • zachęcanie dzieci do wykonywania trudniejszych czynności,
 • wykorzystywanie przez nauczycieli różnorodnych pomocy dydaktycznych (tablice, plansze, książki, mapy, materiały plastyczne, mikroskopy),
 • stosowanie pochwał słownych („brawo!”, „jestem z was dumna”, „dobrze”, „pięknie”, „bijemy sobie brawo”).

Działania ukierunkowane na angażowanie dzieci do udziału w różnorodnych formach aktywności na terenie Przedszkola oraz w obrębie dzielnicy Żoliborz, mają charakter powszechny i są podejmowane przez dyrektora placówki, wszystkich nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Przedszkolu.

Kreatywność pracowników placówki w zakresie stwarzania sytuacji, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych form aktywności, skutkuje angażowaniem się przedszkolaków we wszystkie działania, które są im proponowane. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Przedszkole w swojej pracy uwzględnia indywidualne predyspozycje dzieci, starając się angażować przedszkolaki w działania odpowiadające ich osobistym preferencjom i upodobaniom. Pracownicy placówki nie wywierają na dzieciach presji oraz nie zmuszają ich do uczestnictwa w formach aktywności, które nie znajdują się w kręgu zainteresowania podopiecznych. Dzieciom stwarza się możliwość wyboru sposobu aktywności.

Proces wdrażania dzieci do samodzielności jest moderowany przez dyrektora 

i wszystkich nauczycieli. Kadra pedagogiczna Przedszkola współpracuje w tym zakresie z rodzicami.

Z informacji uzyskanych od dyrektora Przedszkola, pracowników niepedagogicznych oraz partnerów placówki wynika, że wszyscy nauczyciele podejmują wobec dzieci działania ukierunkowane na naukę samodzielności. W trakcie obserwowanych zajęć nauczyciele w każdej, bądź w większości sytuacji zachęcali dzieci do samodzielnego wykonywania zadań. Ponadto, zajęcia były prowadzone w sposób umożliwiający dzieciom wybór zabawy.

Według respondentów, nauczyciele wdrażają przedszkolaki do samodzielności poprzez:

 • codzienne ćwiczenie umiejętności samoobsługowych (ubieranie i rozbieranie, sznurowanie obuwia, mycie zębów, korzystanie z toalety, posługiwanie się sztućcami),
 • omawianie z dziećmi obowiązujących w Przedszkolu zasad bezpieczeństwa,
 • udzielanie instruktaży, jak należy zachowywać się w trakcie wycieczek i poruszania się na drodze,
 • zapoznawanie z obsługą urządzeń multimedialnych,
 • umożliwianie chętnym dzieciom wyjazdu na „Zielone Przedszkole”,
 • wpajanie obowiązku sprzątania miejsca nauki i zabawy,
 • słowne motywowanie i zachęcanie do naśladowania postaw dorosłych i innych dzieci,
 • formułowanie pytań i zlecanie zadań do wykonania, w sposób skłaniający dziecko do podjęcia samodzielnej próby udzielenia odpowiedzi lub znalezienia rozwiązania,
 • stwarzanie sytuacji, umożliwiających dokonanie wyboru zabawy,
 • organizowanie wyjść poza teren Przedszkola (wycieczki, udział w konkursach o zasięgu dzielnicowym).

Wypowiedzi dzieci oraz obserwacje zajęć potwierdzają stosowanie przez nauczycieli ww. sposobów wdrażania przedszkolaków do samodzielności. W Przedszkolu podejmuje się działania, których celem jest angażowanie rodziców w proces wdrażania dzieci do samodzielności. W związku z powyższym, nauczyciele udzielają rodzicom porad i konsultacji, służą im wsparciem oraz współpracują w zakresie wychowania dziecka. Ważnym aspektem pedagogizacji rodziców jest kształtowanie zachowań pozbawionych cech nadopiekuńczości.

W Przedszkolu umożliwia się dzieciom inicjowanie i realizowanie działań. Nauczyciele kreują sytuacje, w których przedszkolaki mają sposobność zgłaszania własnych pomysłów. Środowisko edukacyjne Przedszkola sprzyja realizacji działań, których inicjatorami są dzieci.

Najczęstszym przykładem podejmowanych przez dzieci inicjatyw są zabawy swobodne oraz prace plastyczne. Inicjatywność przedszkolaków przejawia się również ich udziałem w przedstawieniach teatralnych, organizowanych na terenie placówki. Dzieci chętnie wykonują makiety, stroje i rekwizyty wykorzystywane podczas występów. Na podstawie obserwacji zachowań przedszkolaków, a także po wysłuchaniu ich próśb, nauczyciele dostosowują swój warsztat pracy do potrzeb i możliwości dzieci oraz reorganizują zajęcia pod względem kolejności realizowania treści i form ich wdrażania (np. spontaniczny śpiew, taniec, leżakowanie, wybór środka dydaktycznego, wyjście na spacer, zabawy w ogrodzie). Modyfikacja oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych odbywa się również poprzez systematyczną ewaluację pracy własnej (np. rozmowy z dziećmi dotyczące poziomu akceptowania przez nich form metod i sposobów przeprowadzonych zajęć, skutkują wprowadzaniem zmian w organizacji procesu dydaktycznego). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci ustalono, że każde z nich może przynieść w piątek swoją ulubioną zabawkę z domu, pod warunkiem, że udostępni ją rówieśnikom i nie będzie zagrażała bezpieczeństwu bawiących się. Z uwagi na dbałość o rozwój podopiecznych, dzieci są zachęcane przez nauczycieli do podejmowania i realizacji takich działań, które mogą sprawiać trudność.

W budynku przedszkolnym znajdują się wytwory prac i kąciki twórczości dzieci, np. rysunki, zabawki z surowców wtórnych wykonane przez nie wspólnie z rodzicami. W każdej sali zajęciowej znajdują się „Galerie Małego Artysty”, gdzie zamieszczane są przykładowe prace plastyczne dzieci. W gablotach i na tablicach zlokalizowanych na przedszkolnym korytarzu znajdują się dyplomy poświadczające udział dzieci w różnych przedsięwzięciach sportowo – kulturalnych organizowanych na terenie dzielnicy Żoliborz (np. „Żoliborska Spartakiada Przedszkoli”, „Żoliborski Festyn Mikołajkowy”, „Żoliborski Dzień Zdrowego Jedzenia”).

Na wszystkich obserwowanych zajęciach nauczyciele stwarzali sytuacje, w których choćby kilkoro dzieci mogło wykazać się własną inicjatywą. Należy podkreślić, że dominowały zajęcia, w trakcie których inicjatywy podejmowały prawie wszystkie dzieci.

Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej i w zależności od specyfiki danego przedsięwzięcia i możliwości organizacyjnych, biorą w nich udział grupy przedszkolaków zróżnicowane pod względem liczebności.

Badani respondenci (dyrektor Przedszkola, rodzice oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z placówką) wskazali na następujące działania dzieci, ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej:

 • występy teatralne w Domu Seniora (dzieci uczestniczyły w akcji przeciwdziałania marginalizacji i izolacji osób starszych),
 • organizowanie okazjonalnych przedstawień teatralnych na terenie Przedszkola, skierowanych także do mieszkańców osiedla, na którym jest zlokalizowana placówka,
 • udział w akcjach społecznych (zbieranie nakrętek i zużytych baterii, „Szlachetna Paczka”- pomoc świąteczna wielodzietnej rodzinie z Żoliborza, „Góra Grosza”, sadzenie krzewów i drzewek na terenie Żoliborza w ramach akcji zorganizowanej przez Urząd Dzielnicy),
 • prezentowanie i wystawianie prac plastycznych w okolicznych szkołach podstawowych,
 • organizowanie integracyjnych uroczystości o charakterze rodzinnym dla dziadków i rodziców,
 • zbiórkę pożywienia dla zwierząt ze schroniska w Józefowie koło Legionowa,
 • udział w akcjach o charakterze ekologicznym (np. sprzątanie okolicznych terenów zielonych w ramach akcji „Sprzątanie Świata”).
 • Wymaganie: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Poziom spełniania wymagania: B
Komentarz:

Przedszkole w sposób celowy i systemowy wspomaga rozwój dzieci. Rozpoznaje ich możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację środowiskową dziecka, a po ich zidentyfikowaniu planuje organizację odpowiednich działań ukierunkowanych na wszechstronny rozwój oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Oferta organizowanych zajęć oraz inicjatyw wspierających i rozwijających uzdolnienia wynika z rozpoznanych indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Odpowiada także oczekiwaniom rodziców. Przedszkole nawiązuje współpracę z różnymi instytucjami i podmiotami świadczącymi poradnictwo oraz pomoc wychowankom, uwzględniając przy tym potrzeby i sytuację społeczną każdego dziecka. Instytucje zewnętrzne wspomagają pracę Przedszkola w tym zakresie. Wszyscy rodzice potwierdzili, że w Przedszkolu prowadzona jest indywidualizacja procesu edukacyjnego. Dzieci otrzymują wsparcie i pomoc w pokonywaniu trudności oraz rozwijaniu swoich predyspozycji. Respondenci biorący udział w badaniu podkreślili, że w Przedszkolu nie zauważają przejawów dyskryminacji.

Nauczyciele w sposób kompleksowy i systematyczny rozpoznają potrzeby i możliwości dzieci.

Służą temu m.in.regularne obserwacje zachowań i funkcjonowania dzieci w grupie przedszkolnej, analiza ich osiągnięć, prowadzenie diagnoz oraz bardzo częste rozmowy, spotkania i konsultacje z rodzicami (wykres 1j). W roku szkolnym 2014/2015 10 dzieci zostało zdiagnozowanych jako wymagające wspomagania, natomiast 27 dzieci jako wybitnie uzdolnione. Ponadto, na podstawie analizy danych zastanych ustalono, że Przedszkole udziela różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzone są m.in. zajęcia logopedyczne (dla 64 dzieci) oraz zajęcia z psychologiem (21 dzieci). Indywidualizacja pracy z dzieckiem następuje w trakcie pracy bieżącej. Regularnie przeprowadzane są konsultacje i spotkania z rodzicami dotyczące potrzeb rozwojowych dziecka, w trakcie których odbywa się również analiza prowadzonych diagnoz i ich wyników. W Przedszkolu prowadzone są zajęcia gimnastyczne, uzupełnione modułem ćwiczeń korekcyjnych, z uwzględnieniem diagnoz lekarskich. Aktywnie prowadzi się program tematycznych i celowych wyjść edukacyjnych, z dużym naciskiem na kontakt ze zwierzętami oraz zajęcia teatralne, posiadające szczególne uzasadnienie w pracy z dziećmi wykazującymi problemy komunikacyjne i adaptacyjne. Przedszkole realizuje również autorski program “Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w Przedszkolu 361 dla dzieci 5 i 6 letnich”. Ww. działania są planowane, określa się ich cele, harmonogram realizacji, dobiera się do nich metody i środki dydaktyczne odpowiednie do potrzeb i możliwości percepcyjnych dzieci, stosując m.in. metody pedagogiki zabawy, gimnastyki twórczej.

 • Obszar badania: Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka.

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
W Przedszkolu dużą wagę przywiązuje się do rozwijania umiejętności komunikacyjnych, samoobsługowych, społecznych, profilaktyki prozdrowotnej i rozwoju fizycznego dzieci oraz ich ciekawości poznawczej. Nauczyciele prowadzą zajęcia wspierające i wspomagające, np. w zakresie usprawniania narządów mowy, elementy gimnastyki korekcyjnej oraz szereg inicjatyw rozwijających sferę społeczno – emocjonalną i poznawczą. Częstym narzędziem wykorzystywanym w trakcie zajęć są działania artystyczne z elementami kultury i sztuki (zarówno w obszarze kompensacyjnym, jak i rozwijającym uzdolnienia). Efekty podejmowanych działań zauważają rodzice, (np. w aspekcie skutecznej adaptacji dziecka, organizacji żywienia, współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, komunikacji z rodzicem, wizyt lekarzy specjalistów, w dostosowaniu programu konkursów do możliwości psychofizycznych i dydaktycznych dzieci). Potwierdziły to również obserwacje zajęć.

Przedszkole współpracuje systematycznie z różnymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom oraz wspierającymi pracę Przedszkola. Podejmowane działania są adekwatne do potrzeb i sytuacji dzieci.

Z informacji uzyskanych od różnych grup respondentów wynika, że Przedszkole współpracuje z następującymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc wychowankom:

 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3 w Warszawie – celem współpracy jest diagnozowanie zaistniałych problemów wychowawczo – edukacyjnych, wspieranie rodziców i nauczycieli oraz prowadzanie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych, psychologowie uczestniczą także w mediacjach w konfliktach na linii nauczyciele – rodzice. Dzieci korzystają również  z zajęć terapii Integracji Sensorycznej organizowanych w Poradni;
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – współpraca polega na udzielaniu rodzicom pomocy materialnej (np. dopłaty do obiadów),  Ośrodek wspiera również nauczycieli w rozwiązywaniu problemów związanych z trudną sytuacją rodzinną dzieci oraz dyrektora, w pracach zespołów do spraw zapobiegania przemocy w rodzinie, szczególnie w obszarze pracy z rodziną posiadającą “Niebieską Kartę”;
 • Firmą „Uśmiech”, która “stara się wyrobić u dzieci pewne nawyki w zakresie dbania o higienę jamy ustnej”;
 • Ogniskami Pracy Pozaszkolnej – w zakresie organizacji zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci;
 • Sądem Rodzinnym- współpraca dotyczy wszystkich aspektów życia dziecka, w tym wydawania opinii niezbędnych w sprawach o ograniczenie praw rodzicielskich, powiadomień o rażących przypadkach zaniedbań;
 • organizacjami pozarządowymi – przy współorganizacji akcji charytatywnych (“Szlachetną Paczką” była objęta rodzina dziecka uczęszczającego do Przedszkola).

Obszar badania: W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola.

Przedszkole charakteryzuje klimat przyjaźni i tolerancji, panujący między wszystkimi grupami tworzącymi jego społeczność. W ramach działań profilaktycznych, w placówce realizuje się szereg rozwiązań ukierunkowanych na krzewienie i rozpowszechnianie postawy tolerancji. Podejmowane działania antydyskryminacyjne obejmują całą społeczność Przedszkola.

W ocenie dyrektora, nauczycieli oraz rodziców w Przedszkolu nie występują przypadki dyskryminacji. Nie zaobserwowano żadnych niepożądanych zachowań wynikających z różnic statusu materialnego, pochodzenia, koloru skóry, płci czy dysfunkcji bądź niepełnosprawności dzieci. W codziennej pracy nauczyciele propagują idee pomocy i wsparcia osób potrzebujących, co oddziałuje w sposób pozytywny na dzieci i rodziców. Nauczyciele prowadzą działania profilaktyczne antyprzemocowe, niwelują zachowania agresywne poprzez zabawy ruchowe i elementy arteterapii. Dokonuje się odpowiedniego doboru literatury wykorzystywanej w pracy z dziećmi. Wychowankowie oglądają bajki terapeutyczne, prowadzone są  rozmowy na temat dzieci niepełnosprawnych, uwrażliwiające na ich potrzeby. Powyższe informacje potwierdza również dokumentacja placówki. Przy okazji prowadzonych zajęć oraz organizowanych imprez i uroczystości, w Przedszkolu nawiązuje się do tematyki praw dziecka. W celu zapobiegania dyskryminacji, możliwe jest w Przedszkolu dofinansowywanie przez zamożniejszych rodziców wyjazdów na wycieczki dzieci pochodzących z rodzin uboższych.

W ocenie większości rodziców wsparcie otrzymywane w Przedszkolu odpowiada potrzebom rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. 

Potwierdzone zostało to zarówno na poziomie ankietowania jak i wywiadu z rodzicami oraz prowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Nauczyciele wierzą w możliwości dzieci (wykres 2j), mogą one liczyć na pomoc w pokonywaniu trudności (wykres 3j), a także na wsparcie w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań (wykres 1j).

W trakcie wywiadu rodzice wskazali na następujące przykłady wsparcia, które otrzymują ich dzieci w Przedszkolu:

 • określanie mocnych i słabych stron dziecka i dostosowywanie na tej podstawie metod i form pracy do potrzeb i możliwości wychowanków,
 • angażowanie dzieci do udziału w przedstawieniach teatralnych, co służy uspołecznianiu i przełamywaniu barier w kontaktach międzyludzkich,
 • uwzględnianie potrzeb żywieniowych dzieci, dostosowywanie jadłospisu do indywidualnych predyspozycji przedszkolaka,
 • współpraca z psychologiem, m. in. w celu wypracowania skutecznych metod eliminowania wycofania społecznego dziecka,
 • stopniowe oraz pozbawione stosowania form przymusu aktywizowanie i uspołecznianie dzieci,
 • możliwość przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na terenie Przedszkola (wykonywanie za niewielką opłatą),
 • dostosowywanie oferty organizowanych konkursów do możliwości, zdolności i zainteresowań dziecka.

Ponadto, rodzice pozytywnie ocenili bazę Przedszkola oraz pracę wszystkich nauczycieli. W ich opinii, placówka jest miejscem, w którym zatrudnieni są profesjonaliści. Kadrę pedagogiczną Przedszkola darzą zaufaniem, definiując zarazem wszystkich nauczycieli jako osoby kompetentne, wspomagające w procesie wychowania dzieci.

Wnioski z ewaluacji:

 1. Wszyscy rodzice są zadowoleni ze wsparcia, które w Przedszkolu otrzymują ich dzieci.  Działania nauczycieli podejmowane w tym zakresie, są adekwatne do oczekiwań rodziców.
 2. Systematyczne rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych oraz sytuacji społecznej dzieci, umożliwia organizację i realizację odpowiednich działań, zmierzających do wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz wyrównywania szans edukacyjnych, co przekłada się na bardzo dobre opinie rodziców.
 3. Realizacja koncepcji pracy Przedszkola, znanej, akceptowanej i modyfikowanej we współpracy z rodzicami, sprzyja wszechstronnemu rozwojowi wychowanków. Brak jest jednak szkoleń Rady Pedagogicznej związanych z głównymi działaniami wynikającymi z przyjętych założeń.
 4. Przedszkole umożliwia dzieciom udział w różnych formach aktywności. Wychowankowie chętnie angażują się w oferowane im zajęcia, uczestniczą w różnorodnych przedsięwzięciach organizowanych na terenie placówki oraz w środowisku lokalnym.
 5. Dzieci mają sposobność zgłaszania własnych inicjatyw dotyczących przebiegu oraz organizacji zajęć obowiązkowych i dodatkowych. Są kreatywne pod względem zgłaszanych pomysłów, a nauczyciele chętnie uwzględniają ich propozycje.
 6. Pracownicy Przedszkola wdrażają dzieci do samodzielności, współpracując w tym zakresie z rodzicami.
 7. Wychowankowie Przedszkola powszechnie angażują się w działania na rzecz społeczności lokalnej, wychodząc naprzeciw jej oczekiwaniom.
 8. Liczne wyjścia z dziećmi poza teren Przedszkola, a zwłaszcza bogata oferta wycieczek edukacyjnych, wpływają na przełamywanie przez wychowanków barier w kontaktach interpersonalnych oraz sprzyjają rozwojowi ich zainteresowań.

 

Wymaganie

Poziom spełniania wymagania

Struktura badania
Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

B

Dzieci są aktywne

B

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

B

Raport sporządzili:

Konrad Dziurdzia
Artur Domżalski