UWAGA RODZICE
W ZWIĄZKU Z CZASOWYM ZAWIESZENIEM ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU 361 W OKRESIE OD 16 MARCA DO 15 MAJA 2020 R. ZOSTAŁY NALICZONE ZWROTY ZA ŻYWIENIE DZIECKA W DNIACH 16.03-31.03 TJ. 10 DNI, KTÓRE ZOSTAJĄ UWZGLĘDNIONE W OPŁACIE ZA ŻYWIENIE ZA MIESIĄC MAJ 18.05-29.05 10 DNI.
W MIESIĄCU CZERWCU ZOSTANIE NALICZONA OPŁATA ŻYWIENIOWA (10 ZŁ X 21 DNI) Z UWZGLĘDNIENIEM ODLICZEŃ POZOSTAŁYCH.
RODZICE DZIECI, KTÓRZY NIE KORZYSTALI Z OPIEKI W MIESIĄCU MAJU I CZERWCU PROSZENI SĄ O POBRANIE WNIOSKU O ZWROT ŻYWIENIA Z ZAKŁADKI DOKUMENTY DO POBRANIA ZE STRONY PRZEDSZKOLA WWW.PRZEDSZKOLE361.WAW.PL I ZŁOŻENIE W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA.
OSOBA DO KONTAKTU: KATARZYNA WOŁYŃSKA 226333892
Z POWAŻANIEM
KATARZYNA GRZĘDA
DYREKTOR

Od dnia 1 stycznia 2020 roku opłaty z tytułu żywienia dziecka wnoszone będą przez rodziców zgodnie z podpisaną deklaracją

– gotówkowo w kasie przedszkola lub

– na rachunek wydzielony Przedszkola 361

43 1030 1508 0000 0005 5098 0053

W treści podając imię i nazwisko dziecka.

Stawka żywieniowa 10 zł/ dziennie.

Na radę rodziców zgodnie z deklaracją z września, wpłaty dokonywane powinny być na rachunek:

25 1160 2202 0000 0004 5346 8855.

Opłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca.

XLIX/1205/2017

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art.13 ust.1 pkt2 z związku z ust.5 z dnia 14 grudnia 2-16 roku Prawo oświatowe: