Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
25 lutego 2 marca
godz. 16.00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
3 marca

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
3 marca

godz. 13.00

19 marca

godz. 20.00 

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
3 marca

godz. 13.00

20 marca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. 
  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
    o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
23 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
23 kwietnia

godz. 13.00

29 kwietnia

do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
4 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 4 maja W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
18 czerwca

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
18 czerwca

godz. 16.00

23 czerwca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
18 czerwca 24 czerwca

godz. 15.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. 
  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
    o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
26 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych. 
26 czerwca

godz. 13.00

1 lipca

godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
2 lipca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 2 lipca Procedura odwoławcza.
31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.
harmonogram zapisów

 

Data Etap zapisów/czynność rodzica
od do
23 marcaod godz. 8.00 7 kwietniado godz. 15.00 Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu
do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu. Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.
23 marca 7 kwietnia

do godz. 15.00

Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.
25 marca
od godz. 9.00
7 kwietnia
do godz. 24.00
Rejestracja wniosków w systemie 
25 marca
od godz. 9.00
8 kwietnia
do godz. 15.00
Złożenie podpisanego wniosku w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
27 kwietnia

godz. 12.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

28 kwietnia 11 maja Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.
14 majagodz. 12.00 Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte. 

Elektroniczne postępowanie uzupełniające
14 maja

godz. 13.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
14 maja
od godz. 13.00
18 maja
do godz. 24.00
Rejestracja wniosków w systemie
14 maja
od godz. 13.00
19 maja
do godz. 16.00
Złożenie podpisanego wniosku w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
25 maja

godz. 12.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka 

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

26 maja 8 czerwca Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

12 czerwca
Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte. 

15 czerwca

godz. 13.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.