ZARZĄDZENIE 15/2020

                                  DYREKTORA PRZEDSZKOLA

                                         z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie aneksu nr 1 do „Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19”

podstawa prawna: Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) – druga aktualizacja.

  • 1

W treści „Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19” § 9 pkt 3b zastępuje się – „liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12, powierzchnia użytkowa sal wynosi 60 m², zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć wynosi 4 m². W związku z powyższym w sali może przebywać 12 dzieci i 2 osoby dorosłe” na „ w grupie może przebywać do 16 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci nie więcej niż o 2, minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna”.

  • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

               

Wytyczne GIS dla przedszkola

Screenshot_20200512-095844~2Screenshot_20200512-095859~2


Procedury Przedszkola 361 obowiązujące z dniem 18.05.2020 

procedury+załączniki.COVID (1)

PROCEDURA Mista Stołecznego Warszawa

postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego w czasie zagrożenia epidemicznego
Procedura obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r.
Cel
Celem procedury jest określenie zasad postępowania prewencyjnego w celu ograniczenia zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne.

Zakres procedury
Procedurę należy stosować w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, w związku
z występującym zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-COV-2, wywołującym chorobę COVID-19.

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury
Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę.

Postanowienia ogólne.
Wszystkie osoby dorosłe wchodzące na teren przedszkola/szkoły podstawowej zobowiązane są do dezynfekcji rąk – zgodnie z instrukcją zamieszczoną przed wejściem do przedszkola/szkoły podstawowej.
W związku z koniecznością podjęcia działań prewencyjnych w celu ograniczenia zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie przedszkola/szkoły podstawowej wprowadza się obowiązek prewencyjnego pomiaru temperatury u:
wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie placówki,
dzieci korzystających z zajęć na terenie przedszkola/szkoły podstawowej
po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów.
Pomiaru temperatury u pracownika i dziecka dokonuje się dwukrotnie w ciągu dnia.
W przypadku pracownika przed rozpoczęciem pracy oraz po upływie połowy dziennego czasu pracy, w przypadku dziecka przed rozpoczęciem pobytu oraz w porze południowej.
Pomiaru dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
Pomiaru temperatury należy dokonywać, w miarę możliwości, termometrem bezdotykowym.
W przypadku braku takiego urządzenia, zwykły termometr należy myć i dezynfekować po każdym użyciu.
Osoba dokonująca pomiaru temperatury musi mieć założone rękawiczki jednorazowe oraz osłonę twarzy (przyłbicę lub maskę).
W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u pracownika lub dziecka, osoba dokonująca pomiaru temperatury obowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej. Zgłoszenie, o  którym mowa powyżej powinno mieć formę ustną – poprzez zgłoszenie w rozmowie bezpośredniej lub drogą telefoniczną.
W przypadku zbadania u pracownika temperatury powyżej 37°C  (potwierdzonej
w dwukrotnym badaniu) dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej podejmuje następujące działania:
pracownik, u którego stwierdzono  podwyższoną temperaturę zaprzestaje wykonywania pracy i unikając kontaktu z innymi osobami przechodzi do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia;
zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca pracownikowi kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia;
do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy;
o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola/szkoły.
W przypadku zbadania  u dziecka  temperatury powyżej 37°C  (potwierdzonej
w dwukrotnym badaniu) dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej podejmuje następujące działania:
dziecko, u którego stwierdzono podwyższoną temperaturę, pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi przydzielonego do oddziału przechodzi do wyznaczonego  odizolowanego pomieszczenia;
dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej kontaktuje się z rodzicami dziecka/prawnymi opiekunami i informuje ich o wynikach pomiaru temperatury oraz o innych niepokojących objawach zaobserwowanych u dziecka;
rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są niezwłocznie odebrać dziecko
z przedszkola/szkoły podstawowej i skonsultować stan zdrowia dziecka z lekarzem;
do czasu przyjazdu rodziców/prawnych opiekunów dziecko przebywa
w wyznaczonym odizolowanym pomieszczeniu pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi;
o wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza rodzice/opiekunowie prawni niezwłocznie informują dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
Każdy pracownik może ponownie poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
W przypadku zaobserwowania u pracownika lub dziecka innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 8 i 9.
Pracownik w razie zauważenia u siebie w czasie pracy objawów chorobowych typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej, który podejmuje działania opisane w pkt. 8.
Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy.

Instrukcja pomiaru temperatury –  załącznik nr 1 do procedury – Instrukcja bhp pomiaru temperatury termometrem elektronicznym.

Zalecenia dla wszystkich pracowników i osób przebywających na terenie przedszkola/szkoły podstawowej.
Zobowiązuje się pracowników przedszkola/szkoły podstawowej do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych oraz reżimu sanitarnego.
Pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej – maseczki/przyłbice, rękawiczki, fartuchy z długim rękawem – w zależności od wykonywanych zadań.
Przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo pracownik poddaje się pomiarowi temperatury.
Zewnętrzni dostawcy mają obowiązek nosić na terenie przedszkola/szkoły podstawowej maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.
Konieczne jest dezynfekowanie rąk przez osoby dorosłe po wejściu do budynku oraz w trakcie wykonywania pracy i opieki nad dziećmi. Dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk umieszczone są w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Instrukcja bezpiecznego użytkowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed czynnikami biologicznymi (maski/rękawice) oraz instrukcja higieny rąk stanowi załącznik nr 2 do procedury,
Pracownicy zobowiązani są myć ręce m.in.:
przed rozpoczęciem pracy;
przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia (ugotowana, upieczona, usmażona);
po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
po jedzeniu, piciu;
stosując się do instrukcji i/lub plakatów umieszczonych w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

Pracownik stosuje ochronę twarzy podczas kichania/ kaszlu (w rękaw ubrania przy łokciu) oraz unika dotykania oczu, ust i nosa. Nie podaje się ręki podczas powitania.
W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
Należy zadbać o czystość ciągów komunikacyjnych.
Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, ramy leżaczków, krzesła, stoliki oraz inne powierzchnie i przedmioty często dotykane.
Zabawki i inne sprzęty w salach dla dzieci należy myć i/lub dezynfekować nie rzadziej niż raz dziennie.
Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń czy przedmiotów.
W przypadku wydawania posiłków z kuchni należy zachować bezpieczny 1,5 metrowy odstęp pomiędzy osobą wydającą i odbierającą. Przy braku takiej możliwości,
w pomieszczeniu powinna przebywać jednocześnie tylko jedna z tych osób.
Dostawcy żywności zobowiązani są  złożyć oświadczenie, że stosują zasady reżimu sanitarnego.
Dostawcy posiłków dostarczają posiłki w  pojemnikach jednorazowych.
Przy organizacji żywienia szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych.
Wszystkie naczynia, sztućce, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola należy myć z zmywarce w temperaturze minimum 60°C z użyciem detergentu. Jeżeli jest to niemożliwe należy stosować sztućce jednorazowe.
Kontakty pomiędzy poszczególnymi pracownikami powinny być ograniczone do minimum pozwalającego na wykonywanie zadań służbowych i odbywać się
z zachowaniem 1,5 m odległości.
Jeśli w przypadku pracowników kuchni nie jest możliwe zapewnienie, w odniesieniu do stanowisk pracy, ww. odległości należy stosować środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz pracownikami sprawującymi opiekę nad dziećmi.
Zalecenia dla nauczycieli i pracowników obsługi przydzielonych do oddziałów przedszkolnych
Nie organizuje się wyjść poza teren placówki (np. spacer do parku).
Należy usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.
W miarę możliwości każde dziecko powinno jedynie korzystać z przydzielonych mu kredek, mazaków, pędzli itp.
Salę, w której przebywają dzieci, należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę.
Należy dbać o to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, np. przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z placu zabaw lub przynajmniej co 2 godziny.
Przygotowując dzieciom miejsce do spania, należy zachować dystans pomiędzy leżaczkami, a po zakończeniu odpoczynku, zdezynfekować je.
Zajęcia i zabawy należy prowadzić w miarę możliwości, z zachowaniem odległości między dziećmi i pracownikami.
Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z placów zabaw należących do przedszkola/szkoły podstawowej. Zajęcia na placu zabaw należy tak organizować, aby  dzieci z innych oddziałów (grup) nie kontaktowały się ze sobą.
Wyjścia dzieci z poszczególnych oddziałów (grup) na plac zabaw planuje się
z zachowaniem przerwy przeznaczonej na dezynfekcję elementów dotykowych, sprzętu
i zabawek.
Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, należy go wyłączyć z użytkowania i oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem.
Nie należy angażować do pracy z dziećmi osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. Osoby powyżej 60 roku życia wykonują inne czynności służbowe wskazane przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej (np. nauczanie zdalne dla dzieci pozostających w domu).
W miarę możliwości do oddziałów przedszkolnych (grup) przyporządkowani są ci sami nauczyciele i pracownicy obsługi.


                                                                                    Załącznik do Zarządzenia 13/2020

                                                                                                    Dyrektora Przedszkola 361

 

                  HARMONOGRAM PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA 361

                          OD DNIA 20.05.2020 r.

  

      GODZINAPRZYPROWADZANIA                          

                                   GRUPA

      6:30 – 6:50 Przyprowadzanie dzieci z  grupy IV 
       

       6:50 – 7:10

  Przyprowadzanie dzieci z grupy I
      7:10 – 7:30 Przyprowadzanie dzieci z grupy II
      7:30 – 7:50  Przyprowadzanie dzieci z grupy III 
      7:50 – 8:10  Przyprowadzanie dzieci  z  grupy IV
      8:10 – 8:30  

  Przyprowadzanie dzieci z grupy I

     

      8:30 – 8:50

 Przyprowadzanie dzieci  z  grupy II
      8:50 – 9:10    Przyprowadzanie dzieci z grupy III   
      9:10 – 9:20  Przyprowadzanie dzieci spóźnionych (wchodzenie pojedyncze)
 

      9:20 – 9:30

     Czynności dezynfekujące

 

                                                                                         Załącznik do Zarządzenia 13/2020 

                                                                                                                                                                                Dyrektora Przedszkola 361

 

                                   HARMONOGRAM ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA 361

                          OD DNIA 20.05.2020 r.

 

    

    GODZINA 

    ODBIORU

      

                                GRUPA                    

  13:30 – 14:15  Odbiór dzieci  przez pojedynczych rodziców
 

  14:15 – 14:20 

  Czynności dezynfekujące/ szatnia zamknięta
  15:00 – 15:20   Odbiór dzieci z grupy  IV
  15:20 – 15:40  Odbiór dzieci z grupy I
  15:40 – 16:00   Odbiór dzieci z grupy III
  16:00 – 16:20   

  Odbiór dzieci z grupy II

  16:20 – 16:40  Odbiór dzieci z grupy  I
  16:40 – 17:00  Odbiór dzieci z grupy IV
 

17:00  – 17:20

Odbiór dzieci z grupy III
17:20-17:40 Odbiór dzieci z grupy II