Ewaluacja

Ewaluacja szkoły
W roku szkolnym 2012/2013 Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie został poddany zewnętrznej ewaluacji problemowej w dwóch obszarach: „Procesy zachodzące w placówce” i „Funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym”. Badanie zostało zrealizowane przez zespół trzech wizytatorów do spraw ewaluacji. Ewaluacji zostało poddane przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. W trakcie ewaluacji placówki zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł
od Dyrektora, uczących w przedszkolu i w szkole nauczycieli, innych pracowników, dzieci, uczniów, ich rodziców, partnerów przedszkola i szkoły oraz przedstawicieli samorządu lokalnego i przedstawicieli organu prowadzącego.  Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe i jakościowe. Przedszkole w obszarze: „Procesy zachodzące w placówce” otrzymało wysoki stopień spełnienia wymagania, tzn. POZIOM B w zakresie:
Przedszkole ma koncepcję pracy
Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych
W obszarze: „Funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym” następujące wymagania:
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola
Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego
Rodzice są partnerami
również otrzymały wysoki stopień spełnienia wymagania, tzn. POZIOM B
Szkoła Podstawowa im. Augustyny Wiewiorry w obszarze: „Procesy zachodzące w placówce” otrzymała wysoki stopień spełnienia wymagania, tzn. POZIOM B w zakresie:
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych
W obszarze: „Funkcjonowanie szkoły podstawowej w środowisku lokalnym” następujące wymagania:
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów
Promowana jest wartość edukacji
Rodzice są partnerami szkoły
również otrzymały wysoki stopień spełnienia wymagania, tzn. POZIOM B natomiast wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju otrzymało bardzo wysoki stopień spełnienia wymagania, tzn. POZIOM A
Gimnazjum w obszarze: „Procesy zachodzące w placówce” otrzymało wysoki stopień spełnienia wymagania, tzn. POZIOM B w zakresie:
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli
Kształtuje się postawy uczniów
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych
W obszarze: „Funkcjonowanie gimnazjum w środowisku lokalnym” następujące wymagania:
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów
Promowana jest wartość edukacji
Rodzice są partnerami szkoły
również otrzymały wysoki stopień spełnienia wymagania, tzn. POZIOM B