Rada Rodziców

Rada Rodziców w Niepublicznym Zespole Szkół i Placówek w Wipsowie jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Reprezentowana jest przez rodziców uczniów i wybierana w demokratycznych wyborach. Dyrektor szkoły za pośrednictwem Rady korzysta z głosu doradczego rodziców wszystkich uczniów. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną. Celem jest reprezentowanie ogółu rodziców naszej szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań. Każdy z członków Rady pomaga w miarę swoich możliwości, biorąc udział w różnych uroczystościach i działaniach szkoły. W latach ubiegłych wielokrotnie udało nam się pozyskać pomoce naukowe w postaci książek, które były przeznaczona m.in. na nagrody. Pomagamy również w organizacji konkursów szkolnych odbywających się u nas w szkole ,a także poza nią. Czynnie uczestniczymy też w corocznych obchodach Dnia Rodziny, które odbywają się na terenie naszej szkoły.
W roku szkolnym 2016/2017 w skład Rady Rodziców wchodzą: przewodnicząca- Pani Sylwia Pazurkiewicz, zastępca – Pani Anna Romańczuk, skarbnik – Pani Katarzyna Sadowska.