Certyfikat ,,Przedszkole przyjazne rodzinie”

Cer­ty­fi­kat ten nada­wa­ny jest pla­ców­kom de­kla­ru­ją­cym chro­nić dzie­ci przed tre­ścia­mi kwe­stio­nu­jącymi zna­cze­nie ro­dzi­ny w ży­ciu czło­wie­ka oraz po­dej­mu­ją­cym dzia­ła­nia na­kie­ro­wa­ne na pro­mo­cję war­to­ści pro­ro­dzin­nych. Otrzymanie przez przedsz­ko­le cer­ty­fi­ka­tu jest gwa­ran­cją re­ali­za­cji przez pla­ców­kę wy­cho­wa­nia dzie­ci w du­chu sza­cun­ku dla ro­dzi­ny.